Aug 052019
 

೧. ಮಾಲಿನೀ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿರಸಮೆನಿಪ ಕಾವ್ಯಂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ವರ್ ಕವೀಂದ್ರರ್ ೨. ಕಂದಪದ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ರವಿಯಂ ಕಂಡಬ್ಜದಾಸ್ಯಮಿದೊ ಮುದುಡಿತಲಾ