೧೨ – ಆದಿಪ್ರಾಸ

 

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||‌ ರಾ. ಗಣೇಶರ ಛಂದಸ್ಸು ತರಗತಿಯ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಭಾಗ ಆದಿಪ್ರಾಸದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ::

  2 Responses to “೧೨ – ಆದಿಪ್ರಾಸ”

 1. ಪ್ರಾಸ/ಗಣ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದೇಹಗಳು,
  ೧. “ಲಗಂ” ತಪ್ಪಿಸಲು ನಾಮಪದ ಹ್ರಸ್ವ ಮಾಡಬಹುದೇ?
  ಉದಾ: ಶತಾನೀಕ – ಶತನೀಕ ( ಸಂಧಿ ದೋಷ ನೋಡಬೇಕೆ?)
  ೨. ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ, (ಉದಾ: ಚೌಪದಿಯಲ್ಲಿ) ನಾಲ್ಕೂ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಸವಿರಬೇಕೆ?
  ಅ. ಮೊದಲೆರಡು ಸಾಲು / ಕೊನೆ ಎರಡು ಸಾಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಸ ಇರಬಹುದೇ?
  ಉದಾ: ಅಂತು – ಬಂತು , ಅಂಕು – ಡೊಂಕು (ವೃಷಭ)
  ಆ, ತಾನು – ತನ್ನಿ , ಬಾನು – ಬನ್ನಿ (ಗಜ – ಹಯ)
  ಗಿಡ – ಕಾಡು – ಗುಡ್ಡ – ಗುಂಡು (ಸಿಂಹ – ಗಜ – ಹಯ – ವೃಷಭ ) ಹೀಗೆ ಬೆರಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲವೇ?
  ಇ. ನ – ಣ (ಅಣ್ಣ – ಬಣ್ಣ), ತ – ದ (ತಂತು – ಬಂಧು), ಶ/ಷ – ಸ (ಶಿಶು – ಹಸು), ಲ – ಳ( ಕಲಕು – ಬೆಳಕು), ಟ – ಡ (ತಟ – ದಡ) ಆದಿಪ್ರಾಸ ಸರಿಯೇ?
  ೩. ನೋಡಾ – ಕಾಡಿನ (ಗುರು,ಗುರು – ಗುರು,ಲಘು ) – ಗಜ
  ಶಾಂತಿ – ಕಾಂತಾ ( ಗುರು,ಲಘು – ಗುರು,ಗುರು ) – ವೃಷಭ
  ನನ್ನ – ನನ್ನೀ (ಗುರು,ಲಘು – ಗುರು,ಗುರು) – ಹಯ
  ಈ ಪ್ರಾಸಗಳು ಸರಿಯೇ?
  ೪ . “ಹೊಸ / ನಡುಗನ್ನಡಕ್ಕೆ” ಹೊಂದುವ ಸುಲಭ ಛಂದೋಬದ್ಧ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳ (ತ್ರಿಪದಿ/ರಗಳೆ…) ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ.

  • ಉಷಾರವರೇ,
   ೧. ನಾಮಪದ ಹೃಸ್ವಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಹಾಕವಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರದರು, ಅವು ಮೇಲ್ಪ೦ಕ್ತಿಯಾಗಬಾರದು.
   ೨, ೩. ಹೌದು ಒ೦ದೇ ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಸ ವಿರಬೇಕು(ಇದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟ). ಸಡಿಲಿಸಲು ನಿಯಮವಿಲ್ಲ, ಪಾಲಿಸಲು ಮಾತ್ರ 🙂
   ೪. ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ಲಿ೦ಕ್ – http://padyapaana.com/?page_id=773 – ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)