೨ – ಅರ್ಥ, ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರಗಳು

 

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ ಗಣೇಶರ ಅಲಂಕಾರ ಪಾಠಸರಣಿಯ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ – ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರಗಳು

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)