Jul 302014
 

परिसंख्यायुतां स्मृत्वा भट्टबाणस्य भारतीम् |
अधुना पद्यमासेऽस्मिन् कुर्म उद्यानवर्णनम् ||

परिसंख्यालङ्कारं उपयुज्य उद्यानवर्णनं कुर्मः| सन्त्यनन्तोदाहरणानि बाणभट्टस्य कादम्बर्याम् |

Jul 272014
 

ಬನ್(bun), ಗನ್(gun), ಪನ್(pun), ರನ್(run) ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ವೃಕ್ಷದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ

Jul 202014
 

ಕಣಮಲ್ತೆ ಸಾಗರನ ಸನ್ನಿಧಾನಂ

Jul 122014
 

download9

ಇಂದು ವ್ಯಾಸಪೂರ್ಣಿಮೆ. ಭಗವಾನ್ ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಕುರಿತು ಛಂದೋಬದ್ಧ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ.

Jul 062014
 

ಚಂದ್ರೋದಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪದ್ಯರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ