Oct 302017
 

ಮಾಲಿನೀ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪೂರಣವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ:
ನರಕನೊಡನೆ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಂಧಿಯಂ ಗೆಯ್ದನಲ್ತೇ

Oct 232017
 

ಮೊದಲ ಬಾರಿ ರಂಗಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಲಾವಿದನ(ದೆಯ) ಭಾವವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಪದ್ಯರಚಿಸಿರಿ

Oct 162017
 

Oct 092017
 

ನಂದನವನದಿಂ ಮುರಾರಿ ಕಳ್ಳಿಯನೊಯ್ದಂ

Oct 022017
 

ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಯಾಮವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಪದ್ಯರಚಿಸಿರಿ