Mar 132016
 

dare, where, care, mare इत्याङ्ग्लभाषापदान्युपयुज्य फाल्गुनमासेऽस्मिन्  होलिकापर्वावसरे रसवत्पद्यानि रचयामः |

May 042015
 

पदानि : शङ्कर, रामानुज, मध्ववल्लभ