೩ – ವರ್ಗೀಕರಣ

 

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ ಗಣೇಶರ ಅಲಂಕಾರ ಪಾಠಸರಣಿಯ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗ – ಅಲಂಕಾರಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ
೧ – ಸಾದೃಶ್ಯ ಮೂಲ
೨ – ವಿರೋಧ ಮೂಲ
೩ – ಶೃಂಖಲಾ ಮೂಲ
೪ – ನ್ಯಾಯ ಮೂಲ
೫ – ಗೂಢಾರ್ಥಪ್ರತೀತಿ ಮೂಲ
೬ – ಸಂಕೀರ್ಣ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)