ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶರ ಪ್ರವಚನ ಸರಣಿ

 

ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ್ ರವರ ಪೂರ್ಣ ಸಂಗ್ರಹ, 180 cd ಹಾಗು 10 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

 1. ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 2. ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣ – ಪರಿಚಯ – ೧ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 3. ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣ – ಪರಿಚಯ – ೨ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 4. ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣ – ಪರಿಚಯ – ೩ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 5. ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣ – ಪರಿಚಯ – ೪ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 6. ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣ – ಪರಿಚಯ – ೫ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 7. ಆನಂದಮಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 8. ಆನಂದವರ್ಧನನ ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 9. ಕಾಳಿದಾಸನ ಕಾವ್ಯಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 10. ಕಾಳಿದಾಸನ ಕುಮಾರಸಂಭವ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 11. ಕಾಳಿದಾಸನ ಕುಮಾರಸಂಭವ – ೩ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 12. ಕಾಳಿದಾಸನ ಕುಮಾರಸಂಭವ -೨ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 13. ಕಾಳಿದಾಸನ ಮೇಘಧೂತ – ೧ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 14. ಕಾಳಿದಾಸನ ಮೇಘಧೂತ – ೨ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 15. ಕಾಳಿದಾಸನ ರಘುವಂಶ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 16. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ – ೧ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 17. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ – ೧ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 18. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ – ೨ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 19. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ – ೨ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 20. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ – ೩ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 21. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ – ೩ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 22. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ – ೪ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 23. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ – ೫ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 24. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ – ೬ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 25. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ – ಛಂದೋಮಿತ್ರ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 26. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 27. ಕುವೆಂಪು – ‘ರಾಮಾಯಣದರ್ಶನಂ’ – ೧ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 28. ಕುವೆಂಪು – ‘ರಾಮಾಯಣದರ್ಶನಂ’ – ೨ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 29. ಕುವೆಂಪು – ‘ರಾಮಾಯಣದರ್ಶನಂ’ – ೩ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 30. ಕುವೆಂಪು – ‘ರಾಮಾಯಣದರ್ಶನಂ’ – ೪ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 31. ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕಗಳು ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 32. ‘ಗಾಥಾಸಪ್ತಶತಿ’ಯಲ್ಲಿ ಚೆಲುವು ಒಲವು ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 33. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತದ ರಸಪ್ರಸಂಗಗಳು ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 34. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 35. ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 36. ದೇವುಡು ಅವರ ಮಹಾದರ್ಶನ – ೨ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 37. ದೇವುಡು ಅವರ ಮಹಾದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮರುಳು ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ – ೧ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 38. ದೇವುಡು ಅವರ ‘ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ’ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 39. ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಹಿರಿಯಣ್ಣ – ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 40. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣುಕ್ಯರ ಕೊಡುಗೆ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 41. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಹರ್ಷಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಕೊಡುಗೆ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 42. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಕೊಡುಗೆ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 43. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲತತ್ತ್ವಗಳೂ – ೧ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 44. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲತತ್ತ್ವಗಳೂ – ೨ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 45. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲತತ್ತ್ವಗಳೂ – ೩ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 46. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲತತ್ತ್ವಗಳೂ – ೪ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 47. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲತತ್ತ್ವಗಳೂ – ೫ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 48. ಭಾವಗೀತೆ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 49. ಭಾವಗೀತೆ – ೨ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 50. ಭಾವಗೀತೆ – ೩ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 51. ಭಾಸ ನಾಟಕಚಕ್ರ – ೧ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 52. ಭಾಸ ನಾಟಕಚಕ್ರ – ೨ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 53. ಭಾಸಮಹಾಕವಿಯ ಸ್ವಪ್ನವಾಸವದತ್ತಾ ಮತ್ತು ಭವಭೂತಿಯ ಉತ್ತರರಾಮಚರಿತಮ್ – ೧ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 54. ಭಾಸಮಹಾಕವಿಯ ಸ್ವಪ್ನವಾಸವದತ್ತಾ ಮತ್ತು ಭವಭೂತಿಯ ಉತ್ತರರಾಮಚರಿತಮ್ – ೨ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 55. ಭಾಸಮಹಾಕವಿಯ ಸ್ವಪ್ನವಾಸವದತ್ತಾ ಮತ್ತು ಭವಭೂತಿಯ ಉತ್ತರರಾಮಚರಿತಮ್ – ೩ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 56. ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಕಲೆ – ೧ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 57. ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಕಲೆ – ೨ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 58. ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಕಲೆ – ೩ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 59. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ – ೧ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 60. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ -೨ – ಮನಃಸ್ಮೃತಿ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 61. ಮಹಾಭಾರತದ ಉಪಾಖ್ಯಾನಗಳು – ೧ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 62. ಮಹಾಭಾರತದ ಉಪಾಖ್ಯಾನಗಳು – ೨ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 63. ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕ – ರಸಾಸ್ವಾದ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 64. ರನ್ನನ ಗದಾಯುದ್ಧ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 65. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳು – ೧ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 66. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳು – ೨ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 67. ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ – ೧ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 68. ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ – ೨ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ – ಪುರಾಣ – ಕಲೆ – ದರ್ಶನ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 69. ವಿಶಾಖದತ್ತನ ಮುದ್ರಾರಾಕ್ಷಸ ನಾಟಕ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 70. ವೇದಮಂತ್ರ ಪರಿಚಯ – ೧ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 71. ವೇದಮಂತ್ರ ಪರಿಚಯ – ೨ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 72. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 73. ಶ್ರೀಮದ್ ವಾಲ್ಕೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 74. ಶ್ರೀಮದ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಂಡ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 75. ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆ – ೧ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 76. ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆ – ೨ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 77. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 78. ಶಿವ – ರಾಮ – ಕೃಷ್ಣ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 79. ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 80. ಸಸ್ಕೃತಕವಿಗಳ ಕೃಷ್ಣಕಾವ್ಯ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
 81. ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್