ಸಾವಿರದ ಅವಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಧಾನಿಗಳು ರಚಿಸಿದ ಚಿತ್ರಕವಿತೆಗಳು

 

ವಸ್ತು: ಸರಸ್ವತೀಸ್ತುತಿ

ಛಂದಸ್ಸು:ಅನುಷ್ಟುಪ್

ಬಂಧ:ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛಬಂಧ

pushpaguchha

ಛಂದಸ್ಸು:ಚಂಪಕಮಾಲೆ

ಬಂಧ:ಕುಂಡಲಿತನಾಗಬಂಧ

kundalita1000

 

ಛಂದಸ್ಸು:ಸ್ರಗ್ಧರಾ

ಬಂಧ:ಕವಿ-ಬಂಧನಾಮಗರ್ಭೀಕೃತ ಮಹಾಪದ್ಮಬಂಧ

padmabandha

  One Response to “ಸಾವಿರದ ಅವಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಧಾನಿಗಳು ರಚಿಸಿದ ಚಿತ್ರಕವಿತೆಗಳು”

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)