೭ – ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರಗಳು

 

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ ಗಣೇಶರ ಅಲಂಕಾರ ಪಾಠಸರಣಿಯ ಏಳನೆಯ ಭಾಗ – ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಪರಿಚಯ
೦೯ – ರೂಪಕ
೧೦ – ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾ
೧೧ – ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ
೧೨ – ಅರ್ಥಾಂತರನ್ಯಾಸ
೧೩ – ಅಪಹ್ನುತಿ
೧೪ – ದೃಷ್ಟಾಂತ
೧೫ – ವ್ಯತಿರೇಕ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)