ಅಕ್ಷರ ವೃತ್ತಗಳು (ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳು)

 

ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಅಕ್ಷರವೃತ್ತ(ವರ್ಣವೃತ್ತ)ಗಳ ಬಂಧ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿ, ಆಯಾ ಧಾಟಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಂಡರೆ ಆ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಚಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾದೀತು. ಕೆಳಗೆ ತೋರಿರುವ ಛಂದೋಬಂಧಗಳು ಒದೊಂದು ಸಾಲಿನದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಮೂರೂ ಸಾಲುಗಳು ಅದೇ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ, ” | ” ಸಂಜ್ಞೆಯು ಇದ್ದು, ಇದು ಯತಿ  ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಛಂದಸ್ಸು

ಬಂಧ/ಮಾತ್ರಾವಿನ್ಯಾಸ

ಉದಾಹರಣೆ

ದೋಧಕ

ನಾನನನಾನನನಾನನನಾನಾ

ದೋಧಕವೃತ್ತದೆಯಾಂತ್ರಿಕನಾದಂ

ಸ್ವಾಗತ

ನಾನನಾನನನನಾನನನಾನಾ

ಸ್ವಾಗತಂಸರಸಕಾವ್ಯಕೆಸಲ್ಗುಂ

ರಥೋದ್ಧತ

ನಾನನಾನನನನಾನನಾನನಾ

ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆಸಹಜಂರಥೋದ್ಧತಂ

ಇಂದ್ರವಜ್ರಂ

ನಾನಾನನಾನಾನನನಾನನಾನಾ

ಗಂಭೀರವೃತ್ತಂಸೊಗಮಿಂದ್ರವಜ್ರಂ

ಉಪೇಂದ್ರವಜ್ರಂ

ನನಾನನಾನಾನನನಾನನಾನಾ

ಉಪೇಂದ್ರವಜ್ರಂಶ್ರವಣಾಭಿರಾಮಂ

ಇಂದ್ರವಂಶ

ನಾನಾನನಾನಾನನನಾನನಾನನಾ

ಅತ್ಯಂತರಮ್ಯಾಕೃತಿಯಿಂದ್ರವಂಶಮೈ

ವಂಶಸ್ಥ

ನನಾನನಾನಾನನನಾನನಾನನಾ

ತೊಡಂಗೆವಂಶಸ್ಥನಿರೂಪಣಂಹಿತಂ

ದ್ರುತವಿಲಂಬಿತ

ನನನನಾನನನಾನನನಾನನಾ

ದ್ರುತವಿಲಂಬಿತಮಲ್ತೆಮನೋಹರಂ

ಪ್ರಮಿತಾಕ್ಷರ

ನನನಾನನಾನನನನಾನನನಾ

ಪ್ರಮಿತಾಕ್ಷರಕ್ಕೆಬೆಲೆಯುಂಟುಸದಾ

ತೋಟಕ

ನನನಾನನನಾನನನಾನನನಾ

ಸಗಣಂಗಳೆಬಂದಿರೆತೋಟಕಮೈ

ಸ್ರಗ್ವಿಣೀ

ನಾನನಾನಾನನಾನಾನನಾನಾನನಾ

ಸ್ರಗ್ವಿಣೀವೃತ್ತದೊಳ್ಸರ್ವದಾರಂಗಳೇ

ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತ

ನನಾನಾನನಾನಾನನಾನಾನನಾನಾ

ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಂಸದಾನೃತ್ತಗೀತಂ

ಮತ್ತಕೋಕಿಲ

ನನನನಾನನನನಾನನಾನನಾ

ಉಲಿವುದಲ್ತೆಮಧುಮತ್ತಕೋಕಿಲಂ

ದ್ರುತಪದ

ನನನನಾನನನನಾನನನಾನಾ

ದ್ರುತಪದಂಗುರಿಯಸೇರಲುಯೋಗ್ಯಂ

ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ

ನನನಾನನಾನನನನಾನನಾನನಾ

ಶ್ರವಣಾಭಿರಾಮಗತಿಮಂಜುಭಾಷಿಣೀ

ಕಲಹಂಸ

ನನನಾನನಾನನನನಾನನನಾನಾ

ಕಲಹಂಸಮಲ್ತೆಗತಿಸುಂದರವೃತ್ತಂ

ರುಚಿರಾ

ನನಾನನಾ|ನನನನನಾನನಾನನಾ

ವಿಚಾರಿಸಲ್ರುಚಿರೆವಿಚಿತ್ರವೃತ್ತಮೈ

ವನಮಯೂರ

ನಾನನನನಾನನನನಾನನನನಾನಾ

ರಂಜಿಪುದುಕುಂಜದೊಳದೋವನಮಯೂರಂ

ವಸಂತತಿಲಕ

ನಾನಾನನಾನನನನಾನನನಾನನಾನಾ

ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇತವಸುಪ್ರಭಾತಂ

ಮಾಲಿನಿ

ನನನನನನನಾನಾ|ನಾನನಾನಾನನಾನಾ

ರಚಿಸಲಿಕತಿಕಷ್ಟಂಮಾಲಿನೀವೃತ್ತಮಿಷ್ಟಂ

ಮಂದಾಕ್ರಾಂತ

ನಾನಾನಾನಾ|ನನನನನನಾ|ನಾನನಾನಾನನಾನಾ

ಮಂದಾಕ್ರಾಂತಂಮುಗುದೆಯರಿಗೇ

ಮೀಸಲಾಗಿರ್ಪತಂತ್ರಂ

ಪೃಥ್ವೀ

ನನಾನನನನಾನನಾ|ನನನನಾನನಾ

ನಾನನಾ

ಮನೋಜ್ಞಮಿದುಕೇಳ್ವುದೈಕಠಿಣಮಾದೊಡಂ

ಪೃಥ್ವಿತಾಂ

ಮಲ್ಲಿಕಾಮಾಲೆ

ನಾನನಾನನನಾನನಾ|ನನನಾನನಾನನನಾನನಾ

ಭಾಮಿನೀಗತಿಯೊಪ್ಪಿರಲ್ನವಮಾಲೆಮಲ್ಲಿಕೆ

ಸಲ್ಲದೇ

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ

ನಾನಾನಾನನನಾನನಾನನನನಾ|ನಾನಾನನಾನಾನನಾ

ಛಂದೋಲೋಕದೊಳೊಂದಪೂರ್ವಘಟನಂ

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತಂ

ಮತ್ತೇಭವಿಕ್ರೀಡಿತ

ನನನಾನಾನನನಾನನಾನನನನಾ|ನಾನಾನನಾನಾನನಾ

ಗತಿಗಾಂಭೀರ್ಯದತುಂಬುಚೆಲ್ವುಮೆರೆಯಲ್

ಮತ್ತೇಭವಿಕ್ರೀಡಿತಂ

ಉತ್ಪಲಮಾಲೆ

ನಾನನನಾನನಾನನನನಾನನನಾನನನಾನನಾನನಾ

ಉತ್ಪಲಮಾಲೆಕೋಮಲವಿಶಾಲಸುಶೀಲ

ವಿಲೋಲವೃತ್ತಮೈ

ಚಂಪಕಮಾಲೆ

ನನನನನಾನನಾನನನನಾನನನಾನನನಾನನಾನನಾ

ಸುಲಲಿತಶಾಂತಕಾಂತಸುಮಕೋಮಲ

ಚಂಪಕಮಾಲೆಯಪ್ಪುಗಂ

ಸ್ರಗ್ಧರಾ

ನಾನಾನಾನಾನನಾನಾ|ನನನನನನನಾ|

ನಾನನಾನಾನನಾನಾ|

ಇನ್ನೇನಂಪೇಳ್ವುದೋನಾಂತೊಡಕಿನತಡೆಯೇಂ

ಸ್ರಗ್ಧರಾವೃತ್ತಮೆಂದುಂ

ಮಹಾಸ್ರಗ್ಧರಾ

ನನನಾನಾನಾನನಾನಾ|ನನನನನನನಾ|

ನಾನನಾನಾನನಾನಾ|

ಸೊಗಸೇಸಂದಂತೆತೋರ್ಕುಂ

ಲಗುಬಗೆಯೆಸೆಯಲ್ಕೀಮಹಾಸ್ರಗ್ಧರಾಖ್ಯಂ

ಶಾಲಿನೀ

ನಾನಾನಾನಾನಾನನಾ ನಾನನಾನಾ

ವೇದೋದ್ಗಾರಕ್ಕಾಸ್ಪದ೦ ಶಾಲಿನೀ ದಲ್

ಶಿಖರಿಣೀ

ನನಾನಾ ನಾನಾನಾ ನನನನನನಾ

ನಾನನನನಾ

ವಿಷಣ್ಣ೦ ಗ೦ಭೀರ೦ ವಿಕಟಮಧುರ೦

ತಾ೦ ಶಿಖರಿಣೀ

ಹರಿಣೀ

ನನನ ನನನಾನಾನಾ ನಾನಾ

ನನಾನನನಾನನಾ

ನೆಗೆವ ಹರಿಣೀವೇಗ೦ ಯೋಗ೦

ತರ೦ಗತುರ೦ಗಕ೦

ತರಳ

ನನನನಾನನ ನಾನನಾನನನಾನನಾ

ನನನಾನನಾ

ತರಳಮೆ೦ಬುದು ಮಲ್ಲಿಕೋತ್ತರಮಾಲೆಗ೦

ಮಿಗಿಲೊಪ್ಪುಗ೦

ಅರ್ಧಸಮವೃತ್ತಗಳು

ವಿಯೋಗಿನೀ

ನನನಾನನನಾ ನನಾನನಾ |

ನನನಾ ನಾನನನಾನನಾನನಾ ||

ಕರುಣಾಸ್ಪದಮೀ ವಿಯೋಗಿನೀ |

ಚರಿತ೦ ಕೋಮಲಶಬ್ದಶಯ್ಯೆಯಿ೦ ||

ಮಾಲಭಾರಿಣೀ

ನನನಾನನ ನಾನನಾನನಾನಾ |

ನನನಾನಾನ ನನಾನನಾ ನನಾನಾ ||

ಮೆರೆಗು೦ ಗಡ ಮಾಲಭಾರಿಣೀ ಮೇಣ್ |

ಗುರುವೊಪ್ಪಲ್ಕೆ ವಿಯೋಗಿನೀ ವಿಶಿಷ್ಟ೦ ||

ಸದಪರವಕ್ತ್ರ

ನನನನನನ ನಾನನಾನನಾ |

ನನನನನಾನ ನನಾನನಾನನಾ ||

ಪುದಿದಿರೆಲಘು ತಾ೦ ವಿಯೋಗಿನೀ |

ಸದಪರವಕ್ತ್ರಮೆನಿಪ್ಪುದಾವಗ೦ ||

ಪುಷ್ಪಿತಾಗ್ರ

ನನನನನನನಾ ನನಾನನಾನಾ |

ನನನನನಾನನ ನಾನನಾನನಾನಾ ||

ತುದಿಗೆಸೆದಿರೆ ಮೇಣ್ ಗುರುಪ್ರಸನ್ನ೦ |

ಸದಪರವಕ್ತ್ರಮೆ ಪುಷ್ಪಿತಾಗ್ರವೃತ್ತ೦ ||

ಈ ಶುಷ್ಕಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಗುನುಗಿಕೊ೦ಡರೆ, ವೃತ್ತದ ಧಾಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ

  5 Responses to “ಅಕ್ಷರ ವೃತ್ತಗಳು (ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳು)”

 1. ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ. ಮತ್ತೇಭ ವಿಕ್ರೀಡಿತಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, ಗದಾಯುದ್ಧದಿಂದ:

  ಎನಿತುಂ ದ್ರೌಪದಿ ಮುಕ್ತಕೇಶಿ ನಮೆವಳ್ ತದ್ದುಃಖಮಂ ಕಂಡು ಕಂ-
  ಡೆನಿತುಂ ಸೈರಿಪೆವಾನುಮೆನ್ನನುಜರುಂ ಪಾಂಚಾಲಿಯಂ ನೋಡಿ ನೀಂ
  ಮನದೊಳ್ ನೋವುದುಮಿಲ್ಲ ನಿಷ್ಕರುಣಿಯಯ್ ನೀನಿಂತಿರಾನನ್ನೆಗಂ
  ಮುನಿಸಂ ತೀರ್ಚಿ ನರೇಂದ್ರವೈರಿತರುವಂ ನಿರ್ಮೂಲನಂ ಮಾಡುವೆಂ

 2. […] ಅಕ್ಷರ ವೃತ್ತಗಳು (ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳು) […]

 3. ಪಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ .
  ಆದರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪೂರ್ಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯಮಾಡಿ.

 4. Namaskaara Ganeshare NamO Namaha ||
  Sir, Pls nanana badalu ” Yamaathaaraaja…..” Sootravannu anusarisi Lakshanavannu baredare sulabhavaagi nenepidabahudhu. Samskritha video tharagathiyalli neeve Udhaaharisidanthe – ” Dhritha-vilambitham-uktham-udhaariBhihi -Na Bha Bha rai rathi loka manoharam ” . Sootradodone lakshana spashtavaagide. heege Kannadadalloo sootragalannu kodabekaagi Vinanthi.

  Haage Samskrithadalli Anushtup, Dhritha-Vilambitha erade udhaahrithavaagide. Mikka Ella Chandhassugala Sootragalannu Kodabekaagi Vinanthi.

  Haage Dayamaadi ” Ayi Giri Nandhini …..” Sthotra Yaava Chandassinalli Ide endu thilisa Bekaagi Praarthane.
  Thamma Vishwaasi,
  Suhas D.P. – Jngr, Bengalooru.

 5. ರಥೋದ್ದತವೋ ರಥೋದ್ಧತವೋ ಸಂದೇಹವಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)