[ವಿಡಿಯೊ] ತರಗತಿ – ೧

 

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ ರವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಛಂದಸ್ಸು ತರಗತಿಗಳ ಚಿತ್ರಣವಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೬ ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಛಂದಸ್ಸು ತರಗತಿ ೧ ರಲ್ಲಿ ೮ ಭಾಗಗಳು ಹಾಗು ಛಂದಸ್ಸು ತರಗತಿ ೨ ರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕ ೮ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿ, ಕಲಿತು, ನಿಮ್ಮ ಛಂದೊಬದ್ಧವಾದ ಪದ್ಯ್ಯಗಳು ಪದ್ಯಪಾನದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.

  One Response to “[ವಿಡಿಯೊ] ತರಗತಿ – ೧”

  1. It is great opportunist for beginners. Thanks

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)