೮ – ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರಗಳು

 

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ ಗಣೇಶರ ಅಲಂಕಾರ ಪಾಠಸರಣಿಯ ಎಂಟನೆಯ ಭಾಗ – ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಪರಿಚಯ
೧೬ – ಉಲ್ಲೇಖ
೧೭ – ವಿನೋಕ್ತಿ
೧೮ – ಪರ್ಯಾಯೋಕ್ತಿ
೧೯ – ಪರಿಕರ
೨೦ – ಪರಿಕರಾಂಕುರ
೨೧ – ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಶಂಸಾ
೨೨ – ಅಸಂಗತಿ
೨೩ – ವಿಷಮಾ
೨೪ – ವಿಭಾವನಾ
೨೫ – ತದ್ಗುಣ
೨೬ – ಅತದ್ಗುಣ

  One Response to “೮ – ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರಗಳು”

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)