೩ – ಉಪಯೋಗ

 

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||‌ ರಾ. ಗಣೇಶರ ಛಂದಸ್ಸು  ತರಗತಿಯ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗ – ಛಂದಸ್ಸಿನ ಉಪಯೋಗ::

  3 Responses to “೩ – ಉಪಯೋಗ”

  1. thank u shatavadhani sir and all those who made it possible…

  2. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಲ್ಲನು ತಿಲಿಸಿಕೊಟ್ಟದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಂಚ್ಚೇನೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುತಿತ್ತು.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)