Aug 052019
 

೧. ಮಾಲಿನೀ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ

ವಿರಸಮೆನಿಪ ಕಾವ್ಯಂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ವರ್ ಕವೀಂದ್ರರ್

೨. ಕಂದಪದ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ

ರವಿಯಂ ಕಂಡಬ್ಜದಾಸ್ಯಮಿದೊ ಮುದುಡಿತಲಾ

Jul 152019
 

೧. ಅರ್ಧಸಮವೃತ್ತವಾದ ವಿಯೋಗಿನೀ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ

ಕಲವಿಂಕಂ ಕರಿಗಿತ್ತುದೌತಣಂ (ಕಲವಿಂಕಂ – ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ)

ಗತಿ:
ನ ನ ನಾ ನ ನ ನಾ ನ ನಾ ನ ನಾ (ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಮೂರನೇಯ ಸಾಲುಗಳು)
ನ ನ ನಾ ನಾ ನ ನ ನಾ ನ ನಾ ನ ನಾ(ಎರಡನೇಯ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇಯ ಸಾಲು)

೨. ಶಾಲಿನೀ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ:

ಮತ್ತೇಭಂಗಳ್ ಮತ್ಕುಣಂಗಳ್ ಗಡಕ್ಕುಂ (ಮತ್ಕುಣಂ – ತಿಗಣೆ)