೯ – ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರಗಳು

 

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ ಗಣೇಶರ ಅಲಂಕಾರ ಪಾಠಸರಣಿಯ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಭಾಗ – ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಪರಿಚಯ
೨೭ – ಸಮಾಸೋಕ್ತಿ
೨೮ – ನಿದರ್ಶನ
೨೯ – ವಿಶೇಷೋಕ್ತಿ
೩೦ – ಕಾವ್ಯಲಿಂಗ
೩೧ – ಸಾರ
೩೨ – ಕಾರಣಮಾಲಾ
೩೩ – ಏಕಾವಳಿ
೩೪ – ಪರ್ಯಾಯ
೩೫ – ಶ್ಲೇಷ
೩೬ – ಸ್ವಭಾವೋಕ್ತಿ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)