೯ – ಮಾತ್ರಾಗತಿಗಳು

 

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||‌ ರಾ. ಗಣೇಶರ ಛಂದಸ್ಸು ತರಗತಿಯ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಭಾಗ ಮಾತ್ರಾಗತಿಗಳು::

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)