Jan 152018
 

ಎಲ್ಲಾ ಪದ್ಯಪಾನಿಗಳಿಗೂ ಮಕರಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಹಬ್ಬದ ಯಾವುದೇ ಆಯಾಮವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಪದ್ಯ ರಚಿಸಿರಿ.

Jan 012018
 

ಎಲ್ಲಾ ಪದ್ಯಪಾನಿಗಳಿಗೂ ೨೦೧೮ರ ಶುಭಾಶಯಗಳು 🙂

ಈಗ ನಿಶ್ಚಯಗಳ(resolutions) ಸಮಯವಾದದ್ದರಿಂದ, ಮಾಲಿನೀ, ಸ್ರಗ್ಧರಾ, ಮಹಾಸ್ರಗ್ಧರಾ ಮುಂತಾದ ವೃತ್ತಗಳ ಪಾದಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಕೆಳಗಿನ ಸಾಲನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಪದ್ಯಪೂರಣವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ

ನಿಶ್ಚಯಂಗೆಯ್ವುದಲ್ತೇ