೬ – ಸಾದೃಶ್ಯಮೂಲ ಅಲಂಕಾರ ವಿವರ

 

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ ಗಣೇಶರ ಅಲಂಕಾರ ಪಾಠಸರಣಿಯ ಆರನೆಯ ಭಾಗ – ವಿವಿಧ ಸಾದೃಶ್ಯ ಮೂಲ ಅಲಂಕಾರಗಳ ವಿವರ
೦೧ – ಉಪಮಾ
೦೨ – ಪ್ರತೀಪ
೦೩ – ಅನನ್ವಯ
೦೪ – ಉಪಮೇಯೋಪಮಾ
೦೫ – ತುಲ್ಯಯೋಗಿತಾ
೦೬ – ಸಸಂದೇಹ
೦೭ – ಸ್ಮರಣಾ
೦೮ – ಭ್ರಾಂತಿಮಾನ್

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)