ಚಂದ್ದ್ರನೆಡೆಗೆ

 

  One Response to “ಚಂದ್ದ್ರನೆಡೆಗೆ”

  1. ಶಾ.ವಿ||
    ವೇಗಕ್ಕೇಂ ಮಿತಿಯಿರ್ಪುದೇ ಗಗನದೊಳ್ ಮಾನು‍ಷ್ಯರೀ ಯಂತ್ರದೊಳ್
    ಸಾಗಿರ್ಪರ್ ಜಗದೀಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನವಿಲನ್ನೇರಿರ್ಪುಮಾಪುತ್ರನೋಲ್|
    ಭೂಗರ್ಭಂ ಬರಿದಾಯ್ತೆ ಮೇಣ್ ರಜತವಿಭ್ರಾಂತರ್ ಗಡಾ ಮಾನವರ್
    ಪೋಗುತ್ತಿರ್ಪುದು ಭಾಸಿಕುಂ ಶಿವಜಟಾಲಂಕಾರಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಗಂ||

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)