Aug 062015
 
आषाढमासस्तु कविकुलगुरुकालिदासप्रियमासः। अत एव मासेस्मिन् समस्यायां सः कर्णाटभाषायां काव्यं करोति |

समस्या : कर्णाटोक्त्यां कवनमकरोत् कालिदासः कवीन्द्रः|

छन्दः : मन्दाक्रान्ता

AshADha being very much beloved to the greatest poet kAlidAsa, the topic also is about him.
i.e. “kAlidAsa wrote poetry in kannada”. The line is set in mandAkrAntA metre which is one of his favourite metres which (at least in its present form) might have been conceived by him.

Jul 072015
 

वृक्षाद्दृष्ट्वा शफरपतनं जीवलोको जहर्ष |

इति पादमुपयुज्य समस्यापूरणं कुर्मः |