Apr 022015
 
गङ्गानदी लवणवारिमयी बभूव ।

इति पादमुपयुज्य समस्यापूरणं कुर्मः ॥

Feb 112015
 

सूर्येन्दुबिम्बयुगलं समलोकि रात्रौ |

इति पादं उपयुज्य समस्यापूरणं कुर्मः।