ದೀಪಾವಳಿ

 

  One Response to “ದೀಪಾವಳಿ”

  1. ಭುವಿಯ ಸೂರಲಿಹ ಬೆಳಕಿಂಡಿಯೊಳ್ ತೂರಿತಾಂ
    ಕವಿದ ಸೂರಿಯ ಕಿರಣ ಮತ್ತಾವ ವೈ-
    ಭವ ಮಸೂರದೆ ನುಸುಳಿ ಕಾದಕಾವಲಿ ಸಂ-
    ಭವಿಸಿತೀ ದಿವ್ಯದೀಪಾವಲಿಶ್ರೀ ||

    (ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ, ಹೆಂಚಿನಮನೆಯ ಬೆಳಕಿಂಡಿಯಿಂದ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಸಿಲಕೋಲಿಗೆ ಭೂತಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅದ್ಭುತ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ)

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)