Jan 082018
 

  44 Responses to “ಪದ್ಯಸಪ್ತಾಹ ೨೮೯: ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪದ್ಯ”

 1. ರವಿರಾಜತೆಗಿದು ಮುಕುಟ-
  ಚ್ಛವಿಯೆನೆ ಕಾಣ್, ಕವಿ ಪತಂಗಮಂ ಮುನ್ನೀಳ್ದಂ!
  ಬುವಿಯೊಡೆತನಂಗಳೆಲ್ಲಂ
  ಪವನಕ್ಕೆರವಾದ ಪುಲ್ಲೆನುತ್ತಿದಕೊಲ್ದಂ

  ರವಿಯ ರಾಜತ್ವಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಕುಟ ಎಂಬಂತೆ ಕವಿಯೊರ್ವ ಈ ಪತಂಗವನ್ನು ರವಿಯೆಡೆಗೆ ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಭೂಮಿಯ ದೊರೆತನಗಳೆಲ್ಲ ಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಹುಲ್ಲಿನ ತೆರ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವನಿದಕ್ಕೆಳಸಿದ್ದಾನೆ.

  • ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ

  • (ಬುವಿ+ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯು+ಎಲರಿಂ)
   ಬುವಿಯರಸೊತ್ತಿಗೆಯೆಲರಿಂ
   ನವೆವುದುಮೆಂದರಿತುಮೇಂ ಪ್ರಯೋಜನಮಾಯ್ತಯ್|
   ಕವಿಗದೆ ಗಾಳಿಯೊದಗಿತೇ
   ರವಿಮುಕುಟಕ್ಕೇರಿಸಲ್ ಕಿರೀಟಮನಯ್ಯೋ!!

 2. ಮೇಲೇರುವಕಾತುರದೊಳ್
  ನೀಲಪತಂಗಂ ಗಭಸ್ತಿಮಾನನ ಸೋಂಕಲ್|
  ತೇಲಿ ಗಗನದೊಳಗೇರಿತು
  ಕಾಲನವೋಲ್ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ತಡೆಯುತಲಿರ್ದಂ ||

  • ಗಗನದೊಳಗೇರಿತು -> ಗಗನದೊಳೇರ್ಗುಂ ಮಾಡಬಹುದು ಹಳಗನ್ನಡದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ

 3. ನೀಲಗಗನದೊಳ್ ತೋರ್ಪೀ
  ಲೀಲೆಯನೇವೇಳ್ವೆನೇಱಿ ಪಾಱ್ವ ಪತಂಗಂ
  ಬಾಲನ ಬಸಮಾದತ್ತೇಂ
  ಬಾಲಮನಾಡಿಸುತುಮಾಡಿ ಕುನ್ನಿಯ ಪದನೊಳ್

  • ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜೀವೆಂ, ಬಸಮಾದತ್ತೇಂ ಅಂದರೆ?

  • ಕುನ್ನಿಗೊಂದೇ ಬಾಲವಿನ್ನೊಂದನೆಲ್ಲಿಂದೆ
   ಚೆನ್ನಿಗನೆ ತಂದೆಯೋ ಪೇಳುಗೀಗಳ್|
   ತಿನ್ನಲೊಂದೇ ಬಾಯಿ ತಾನಿರಲು ಅಂಗವೆರ-
   ಡಿನ್ನೇಕೊ ಮರೆಯೊಳಾ ಬಾಲದೊಳ್ ಪೇಳ್??

   • ಹಿಂಚದಲೆ ಬೇಸರಿಸದಲೆ ನೀ
    ವಿಂಚು ಇಂಚನು ಟೀಕೆ ಗೆಯ್ವಿರಿ
    ಕೊಂಚವೂ ಸಂಕೋಚ ಬೇಡವೆ ಅಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ?
    ಮಿಂಚಿನಂದದೊಳಿತ್ತಲತ್ತಲು
    ಸಂಚರಿಸಲೆರಡಂತೆ ತೋರ್ಪುದು
    ಪೊಂಚಿ ನೋಡಿರಿ ಕುನ್ನಿ ಬಾಲವನಾಡಿಸುವ ಜವಮಂ

 4. ಅಂದಿಗೊರ್ವನು ಸೂರ್ಯನಂ ಸಾರಿ ಮೋರೆಯಂ
  ಕೆಂದಾಗಿ ದುಂಡಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂ|
  ಇಂದಿಗೀ ಪಟಮದೇ ಕಜ್ಜಕುಜ್ಜುಗಿಸುತ್ತೆ
  ಪೊಂದಿಹುದು ಪೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಪ್ಪೆಕಾಲಂ||

  • ಇದೇನು ಪ್ರಸಾದು, ಪಟವನ್ನು ಕಪ್ಪೆಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದೇ? ಎನ್ನೋಣವೆಂದಿದ್ದೆ :D, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನನಗೂ ಪಟ, ಮತ್ತು ಬಾಲಂಗೋಚ್ಚಿ ಕಪ್ಪೆಯು ತೇಲಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ 🙂

  • Hahhaaa

 5. ದೂರದೂರಿನೊಳಿರ್ಪ ಹೊಳೆವ ಮುತ್ತನು ಕಂಡು
  ಹಾರಲೆಳಸಿರ್ಪುದೀ ಮನದ ಪಟವು..
  ದಾರಪಿಡಿದವನದನು ಕಡಿವನೆಂಬುದ ಮರೆಯು-
  -ತೇರಿಹುದು ಬೆಂಕಿಯುಂಡೆಯನೆ ಬಯಸಿ

 6. ಬಿಳಿವಣ್ಣದೆ ಪಲವಣ್ಣಮ-
  ನೊಳಕೊಂಡಿರ್ಪಂತೆ ಕೈತವಂಗೈವನಿಗೆಂ-
  ದಿಳೆಯಿಂ ಬಣ್ಣದಪಟಮಂ
  ಬೆಳಗುತಲಾರತಿಯನೀವುದೇ ಹದನಂ ದಲ್

 7. ನೋಡಾರೆ ಕಲಿಯೆಯೇಂ ಸೂರ್ಯನಂ ಸಾರ್ದರೆಂ-
  ತೀಡಾಗುವರು ದುರ್ದೆಸೆಗಮೆನ್ನುತುಂ|
  ಖೋಡಿಮೋಡವದೋಡುತೋಡುತಂತೆಯೆ ಕರಗಿ
  ಕೋಡಿಹರಿವುದುಮಿಳೆಗೆ ನೀರಾಗುತುಂ||

 8. ಸೂತ್ರಮಂ ಪಿಡಿಯೆ ನಾಂ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳೆ ಯತ್ನಿಸುವೆ
  ಮಿತ್ರನಂ ಸಾರ್ವ ಕಾತುರದಿ ನೀನೈ|
  ಚಿತ್ರಮೇನೆಂಬೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಗೊಳಿಸಲು ಸೇರ್ವೆ
  ಧಾತ್ರಿಯನು ತೊರೆದೆಲ್ಲ ಕೆಚ್ಚನೇಕೋ||

 9. ಬೆರಗ ಬಣ್ಣಂಗಳಿಂದಿರುವೆನಾ ಮೋಡವದು
  ಬರಿದೆ ಬಿಳಿಯೆಂದು ಹಂಗಿಪೆಯ ಪಟವೆ|
  ಕರಗಲಾ ಮೋಡವಾಗಳ್ ದಿಗಂತದೆ ನೋಡು
  ಮಿರುಗುಬಣ್ಣಗಳಿಂದ್ರಧನುವೈಭವಂ||

 10. ನಭವನವಿಕಸಿತಸೂರ್ಯ
  ಪ್ರಭಾಕುಸುಮಮಂ ಪತಂಗಮಾಗುತೆ ಪಟತಾ-
  -ನಭಿರಾಮತೆಯಿಂ ಪೊಂದ-
  -ಲ್ಕಭಿಗಮಿಸುತಿರಲ್ಕದನ್ನೆ ಬಿದಿಸೆಳೆದಿದೆಯೇಂ?

  • ’ನಭವನವಿಕಸಿತಸೂರ್ಯಪ್ರಭಾಕುಸುಮ’ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ’ಅದನ್ನೆ’ ಎಂದಿರುವುದು ಕೊಂಚ ಕರ್ಕಶವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೆ 🙂 ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಯವೂ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹರ ಪದ್ಯವೂ (#೨) ಸುಮಾರು ಒಂದೇ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿವೆ. ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ.

   • +1 🙂

   • ಒಂದೇ ಜಾಡು: ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬಳೇ ವಧುವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರಂತೆ. “ಎರಡೂ ದದ್ದ ಹೊರಕ್ ಹಾಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದೇ ಹೋದ್ಲಂತೆ ಅವ್ಳು!

  • +2 🙂

 11. ಚಂದದ ಪಟಮಂ ಗೆಯ್ದೆಂ
  ಮಂದಿಗದಂ ತೋರ್ಗುಮೆನುತಲೆಸೆಯಲ್ಕನಿಲ-
  ಸ್ಯಂದನದಿಂದನಲಾಕರ-
  ಮೆಂದೇ ಪೋಪುದಲ ಶೂನ್ಯದೃಷ್ಟಿಯೆ ಕಾಣ್ಗುಂ

  ಚಂದದ ಪಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಹೋದರೆ ಸೂರ್ಯನೆಡೆಗೆ ಪಟವು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡಲು (ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯನ್ನು ನೋಡಲಾಗದೆ) ಕಣ್ಣಿಗೆ ಶೂನ್ಯವೇ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ

  ಅನಿಲಸ್ಯಂದನ – air flow
  ಅನಲಾಕರ – ಸೂರ್ಯ

  • ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಿರಿ. ವೇದಾಂತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಆ ಸೂರ್ಯ, ಮೋಡ, ಆಗಸ, ಗಾಳಿಪಟ, ಸೂತ್ರ, ಸೂತ್ರಧಾರ – ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯ 😉

  • shuunya-dRSTi?? shuunya-dRshya?

 12. ರಂಗೇರೆ ವಿವಾಹದೆ ಬಾ-
  ನಂಗಳದೊಳ್ ಮುಗಿಲಿನಂತರಪಟದ ಮರೆಯೊಳ್
  ಸಿಂಗರಿಸೆ ರವಿ”ವರ”ಗೆ ಬಾ-
  ಸಿಂಗವ ಕಟ್ಟುದೆ ಸುಸೂತ್ರದಿಂ ಬಗೆ ಹಸ್ತo !!

  • ಆಹಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ! ಬಗೆ-ಹಸ್ತ ಸಮಾಸವೇ? ಬಗೆ – ಹೃದಯ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾ? ಬಗೆಗೈಯಿಂ ಎಂದಾದರೆ ಅರಿ ತೊಲಗೀತು 🙂

   • ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೀಲಕಂಠ ,
    ಅದು “ಬಲಹಸ್ತo” (ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ಎಡಗೈಯ್ಯೋ / ಬಲಗೈಯ್ಯೋ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಯಾರೋ ಅಂತ ಈ “ಬಗೆ ಹಸ್ತ o” !!)

    “ಸೂರ್ಯ”ನ ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭ – ಮೋಡ ಹರಡಿ “ಅಂತರಪಟ ” ಹಿಡಿದಿದೆ – ಬೆಟ್ಟ “ಬಾಸಿಂಗ” ಕಟ್ಟಲು ಕೈ ಚಾಚಿದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ! ಹಾಗಾಗಿ “ಗಿರಿಹಸ್ತ o” ಸರಿಹೋದೀತೆ ?

    • 🙂 ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದು ಕವಿಯಿಂದಾದ್ದರಿಂದ ಕವಿಹಸ್ತಂ ಎಂದುಬಿಡಿ!

  • bahaLa chennagide

   • ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೋಮ , ನೀಲಕಂಠ (ಗಮನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ )
    “ಕವಿಹಸ್ತo” ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ !!

    ರಂಗೇರೆ ವಿವಾಹದೆ ಬಾ-
    ನಂಗಳದೊಳ್ ಮುಗಿಲಿನಂತರ ಪಟದ ಮರೆಯೊಳ್
    ಸಿಂಗರಿಸೆ ರವಿವರಗೆ ಬಾ-
    ಸಿಂಗವ ಕಟ್ಟುದೆ ಸುಸೂತ್ರದಿಂ ಕವಿಹಸ್ತo !!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)