Sep 142020
 

ವರ್ಣನೆಯ ವಸ್ತುಗಳು:

೧. ಗಣಪತಿ

೨. ಬಂಗಾರದ ಸೂಜಿ

೩. ಹಾರದ ಹಕ್ಕಿ


ಕಂದಪದ್ಯದ  ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಾಲು:

ಪರಸತಿಯಂ ಕಂಡೊಡಪ್ಪಿದಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ

  12 Responses to “ಪದ್ಯಸಪ್ತಾಹ: ೪೧೩”

 1. ಬಂಗಾರದ ಸೂಜಿ:
  ಭಾರಮನೆಲ್ಲಂ ತಾಂ ಸಂ
  ಸಾರದ ಸಂಯಮದಿ ಸಹಿಪ ತಾಳಿಗೆ ಬಲನೀಂ
  ತೋರದೆ ಲೋಕದ ಕಣ್ಣಿಗೆ
  ಸೇರಿರೆ ಪೊಳೆವವರ ಬೆನ್ನ ಸೂಜಿಯೆ ಚಿನ್ನಂ||ಕಂದಪದ್ಯ||

  (ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಪೋಣಿಸಿರುವ ಸೂಜಿ)

  ಗಣಪತಿ:
  ಲೋಕಮೆಲ್ಲನೆನೆವಂತೆಗಾತ್ರಮಂ
  ಬೇಕುಬೇಕೆನಿಪುದೆಲ್ಲಮಂಮೆಲಲ್
  ತೂಕದಿಂದೆಮೊಗಮೈಯೊಳುಬ್ಬಿದೇ
  ಏಕೆನೀನಿಲಿಯನೇರಿ ಬಂದೆಯೈ || ರಥೋದ್ಧತಾ||

  (ತನ್ನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಲೋಕವೆಲ್ಲಾ ನೆನೆವಂತೆ ಹಿಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು , ಬೇಕೆನಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ತಿನ್ನುವವನು, ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನಾಗಿ ಇಲಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದೇಕೋ? )

  ಹಾರದಹಕ್ಕಿ:
  ಹಾರುವ ಸಸ್ತನಿಯನ್ನುತಾಂ ನೆನೆಯಲ್ಕೆ
  ಸಾರಿತುಬಾವುಲಿ ಪಾಪ
  ಹಾರದಹಕ್ಕಿಯ ನೋಡಲುಬಯಸಿರೆ
  ತೋರಿತು ನವಿಲಿನ ರೂಪ|| ಸಾಂಗತ್ಯ||

  (ಸಸ್ತನಿಯೊಂದು ಹಾರಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಏನೂ ಸೊಗಸಿರದ ಬಾವುಲಿಯು ಕಣ್ಣುಮುಂದೆಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಹಾರಲು ಬರದ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೆನೆದರೆ, ನವಿಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಕಣ್ಣಮುಂದಿರುತ್ತದೆ)

 2. ಬಂಗಾರದ ಸೂಜಿ:
  ಸಿಂಗರಿಸಲ್ಗಡಿಯಾರದೆ
  ವಿಂಗಡಿಸಿರಲವಧಿಯಂ ನಿಮಿಷಮಂ ನೋಡಾ|
  ಬಂಗಾರದ ಸೂಜಿಗಳಂ
  ಮುಂಗಡಮಿರಿಸಿರ್ದೊಡೇನು ಕಾಲಮದೊಂದೇ|

  ಗಣಪತಿ:
  ವಿರೋಧಮಿಲ್ಲಮಾವಗಂ ಸ್ವಧರ್ಮಗರ್ವಮಂ ಕಿಡಲ್
  ಸ್ಮರಿಪ್ಪರಯ್ ಸುರಾಸುರರ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಂತು ನಿನ್ನನೇ
  ಪರೀಕ್ಷೆಯಂ ಸರಾಗದಿಂದೆ ದಾಂಟಲಾದೆ ಕಾರಣಂ
  ಕರಂಗಳೆಂತು ನಿನ್ನದೋ ರಚಿಪ್ಪೆಯಲ್ತೆ ಭಾರತಂ

  ಸಮಸ್ಯೆ:
  ತೆರೆಯೊಳ್ ತನ್ನೊಡತಿಯೆ ಮೇ-
  ಣಿರಲೂರ್ಮಿಳೆಯಾಗೆ ನಾಟಕದೊಳಭಿನಯಿಸಲ್
  ಮರೆಯಿಂ ನಾಯಕನೀತಂ
  ಪರಸತಿಯಂ ಕಂಡೊಡಪ್ಪಿದಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ

  ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಊರ್ಮಿಳೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ನಾಟಕವಾದ ನಂತರ ರಾಮನಾದ ನಾಯಕನು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಸತಿಯಾದವಳನ್ನು (ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಪ್ಪಿದನು)

  ಹಾರದ ಹಕ್ಕಿ:
  ರೆಂಕೆಗಳಿರ್ದುಮಿರದವೊಲ-
  ಲಂಕಾರಕ್ಕಾಯ್ತೆ ಪಂಜರದ ಗಿಳಿಗಂ ಮೇಣ್
  ‌ಮಂಕಾಗಳ್ ಪೊರಬಂದೊಡೆ
  ಶಂಕೆಯೊಳಂ ಪಾರದಾಯ್ತಿದೇನಕಟಕಟಾ

 3. ಸಮಸ್ಯಾಪೂರಣ:

  ಭರತಂಗಯೋಧ್ಯೆ, ತನಗೈ-
  ತರೆ ವನವಾಸಂ ಕೃತಪ್ರತಿಜ್ಞಂ ಸ್ವಾಂತಃ-
  ಪುರದೊಳ್ ಪತಿಸೇವಾತತ್-
  ಪರಸತಿಯಂ ಕಂಡೊಡಪ್ಪಿದಂ ಶ್ರೀರಾಮಮ್

 4. ಗಣಪತಿ-
  ಪುಲಿದೇರಳ ಪೊಡೆಯಿಂದಂ
  ಘಳಿಲನೆ ತಾನೆಂತು ಪುಟ್ಟಲಪ್ಪುದೆನಿತ್ತೀ
  ಇಲಿದೇರನೆಂದು ಬಗೆಯಲ್
  ಮಲಿನತೆಯಿಂ ಪುಟ್ಟಿ ಬಂದುದೇ ಕಾರಣಮೈ||
  (ಹುಲಿಯನ್ನು ವಾಹನವಾಗಿ ಉಳ್ಳವಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇಲಿಯನ್ನು ವಾಹನವಾಗಿ ಹೊಂದಿದವನು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿಬಂದ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದಲ್ಲದೇ ಮಲಿನತೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದುದೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ- ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು)

  ೨.ಬಂಗಾರದ ಸೂಜಿ
  ಪೊಂಗುವ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಂ
  ಸಂಗಡಿಸಲ್ ಕನಕಭೂಷಣಂಗಳೆ ಮೆರೆಯ-
  ಲ್ಕಂಗನೆಕಿವಿಮೂಗುಗಳಂ
  ಬಂಗಾರದ ಸೂಜಿಯೊಂದೆ ಗಾಯಂಗೆಯ್ಗುಂ||
  (ಉಕ್ಕುವ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕನಕಭೂಷಣಗಳು/ಆಭರಣಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕಿವಿಮೂಗುಗಳನ್ನು ಬಂಗಾರದ ಸೂಜಿಯೊಂದು ಗಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ)

  ೩. ಹಾರದ ಹಕ್ಕಿ-
  ಪಾರದೀ ಪಕ್ಷಿಯೊಂದಿರ್ಕುಮೋರಂತೀ ಗಾತ್ರಸಂಸ್ಥಿತಂ
  ಪಾರಲ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷಮೋ ಸಾವೋ ಸಾರುಗುಂ ಬಲ್ಲರಾರದಂ||
  (ಹಾರದ/ಕಾಣಲಾಗದ ಪಕ್ಷಿಯೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿದೆ. (ಪ್ರಾಣಪಕ್ಷಿ) ಅದನ್ನು ಕಾಣಲು/ ಅದು ಹಾರಲು- ಮೋಕ್ಷವೋ ಸಾವೋ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾರು?)

  ಸಮಸ್ಯೆ-
  ಭರದಿಂದುರ್ಕುವ ಜವ್ವನ-
  ಮಿರಲಂತುಟು ನಂದಮೂರಿತಾರಕವೆಸರಿಂ
  ಮೆರೆದಪ ಚಲಚಿತ್ರನಟಂ
  ಪರಸತಿಯಂ ಕಂಡೊಡಪ್ಪಿದಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ||
  (ಯೌವನವಿರುವಾಗ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಟನಾದ ನಂದಮೂರಿತಾರಕ ಎಂಬ ಹೆಸರಿರುವ ರಾಮ (ಎನ್.ಟಿ.ರಾಮರಾವ್) ಪರಸತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿದನು)

 5. ಬಂಗಾರದ ಸೂಜಿ
  ಚಿನ್ನದ ಸೂಜಿಗೆ ಹೊನ್ನಿನ ದಾರವೊ
  ರನ್ನದ ವಸ್ತ್ರಂಗಳ ರಾಶಿ – ಧರಿಸಲ್ಕೆ
  ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿರ್ದಪರಾರೋ ?

  ಗಣಪತಿ
  ಬಾಲಕನಾಗಿರ್ದಾಗಳೆ
  ಪಾಲಕನೇ ತಲೆಯ ಕಡಿಯೆ ನೋವಾದತ್ತೇಂ?
  ಕಾಲೊಳ್ ಬಲಮೆಂತಿರ್ಪುದೊ
  ತೇಲಿಸದೇನಾನೆತಲೆಯದೋಡಾಡಿರೆ ನೀಂ?
  [ ದೊಡ್ಡ ತಲೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಲದೆ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲವೇ …]

  ಸಮಸ್ಯೆ
  ವರಜಾನಕಿ ಬಂದಿರ್ದೊಡ –
  ಪರಸತಿಯಂ ಕಂಡೊಡಪ್ಪಿದಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ
  ಸಿರಿಯೆಂದುಂ ವಿಷ್ಣುವಿಗಂ
  ಚಿರದೊಳ್ ಸತಿಯಾದೊಡೇನದಚ್ಚರಿಯೇನೈ
  [ ಜಾನಕಿಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅವತಾರವಾದ್ದರಿಂದ, ಅವಳನ್ನು ಅಪರಸತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ …]

  ಪರಿಯುತೆ ಬರ್ಪಂ ನಗುತುಂ
  ಕರಮಂ ಮೇಲೆತ್ತುತೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳೆನುತಲೆ ತಾ –
  ನರಿಯಂ ರೀತಿರಿವಾಜಂ
  ಪರಸತಿಯಂ ಕಂಡೊಡಪ್ಪಿದಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ
  [ ಬಾಲರಾಮನ ಆಟಗಳು ]

  ಹಾರದ ಹಕ್ಕಿ
  ಹಾರದ ಹಕ್ಕಿಯು ಹೋರದ ಹೋರಿಯು
  ಕಾರದ ಕಾರ್ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲ – ತಮ್ಮಯ
  ಸಾರವ ಮರೆತು ಕೀಳಾದೊ

 6. ಸಮಸ್ಯಾಪೂರಣ:

  ಮುರಿದುಂ ತ್ರೇತಾಯುಗದೊಳ್
  ಹರಿ, ಶಿವಧನುವಂ ಸ್ವಯಂವರದೊಳಂತುಟೆ ತಾಂ
  ಸಿರಿಯವತರಿಸಿರ್ಪಂತಿಹ-
  ಪರಸತಿಯಂ ಕಂಡೊಡಪ್ಪಿದಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ !!

  ಹರಿಯಂತುಟೆ ತಾಂ ಶ್ರೀರಾಮನು – ಸ್ಲವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವತಾರವಾದ “ಇಹಪರ” ಸತಿ – ಸೀರೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿದ

 7. * ಸ್ವಯಂವರ / ಸೀತೆ (ಟೈಪೊ ಆಗಿದೆ)

 8. ಕರಗದಳಂ ವರಿಸಿರ್ಪನ್ (ಕೈಕೇಯಿ)
  ದೊರೆ ದಶರಥ ಮೇಣಸಂಖ್ಯ ಪುರುಷರ್ ಜಗದೊಳ್|
  ಸರಿನೋಡುತ್ತನುಶಾಸನ-
  ಪರಸತಿಯಂ ಕಂಡೊಡಪ್ಪಿದಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ||
  (ಅನುಶಾಸನಪರ=Obedient)

 9. ಹೊಲೆವರೈ ನವವಸ್ತ್ರಮಂ ಮೇಣ್ ಪಳೆಯದನುಂ
  ಹೊಲೆವ ಸೂಜಿಯದಾವ ಲೋಹಮಿದ್ದೇಂ|
  ಹೊಲಿಯೆ ಹರಿದೊಳಬಟ್ಟೆಯಂ ಪೊನ್ನಸೂಜಿಯೊಳು
  ಸಲಗ-ಮೂಷಕದಂತರವದು ಚೆನ್ನೇಂ||

 10. ಹಾರದ ಹಕ್ಕಿಯೆ ಬೇಕಲೆ ಕಂದಗೆ
  ಕೀರಂ-ಗುಬ್ಬಿಗಳಾಟಿಕೆಯು|
  ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಯು ಉಳಿವುದೆ ಆಡಲು
  ಪೋರರ ಸಂಗಡಮೇಗಳ್ ಪೇಳ್||

 11. ಗಣಮಿರಲ್ ಪತಿಯೊರ್ವನಿರವೇಳ್ಕುಮದಕಂತೆ
  ಧಣಿಯೆನಿಪನೇಂ ಗಣವದಿಲ್ಲದಾಗಳ್|
  ಬಣಗುಕಬ್ಬಿಗನು ನಾನಲ್ಲವೈ ಪೇಳಾವ
  ಗಣದ ಮೇಣದರ ಪತಿಯಂ ಬಣ್ಣಿಕುಂ||

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)