Jan 052021
 

೧. ಕಾಲುಂಗುರ

೨. ಬೊಚ್ಚುಬಾಯ ನಗು

೩. ಕೇಶಾಲಂಕಾರ

ಸಮಸ್ಯೆ:

(ಅನುಷ್ಟುಪ್) ಸೋಮೋಪಿ ಭೀಮಾಯತೇ

(ಅನುಷ್ಟುಪ್) ಸೋಮನುಂ ಭೀಮನಾದಪಂ

  17 Responses to “ಪದ್ಯಸಪ್ತಾಹ ೪೨೯”

 1. ಕಾಲುಂಗುರ-
  ಚಿನ್ನದ ಕೈಯ್ಯುಂಗರಕಿಂ
  ಮನ್ನಣೆಯಂ ಪಡೆದುದಲ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯೊಲೆಸೆದೀ
  ದನ್ನೆಯ ಪಾದದಲಂಕೃತಿ
  ತನ್ನಿರುವುವಿಂ ಕಜ್ಜಕಿನಿತು ದುಗುಡಂಗೊಡದೊಲ್

  ಬೊಚ್ಚುಬಾಯ ನಗು-
  ಮುನ್ನಂ ಪಾಲಿನ ಪಲ್ಗಂ
  ಭಿನ್ನಮಿದಯ್ ನಗೆಯು ಪೊರೆವರಿಲ್ಲದೆ ಪೋಗಲ್
  ಮನ್ನಣೆಯನುಭವಕಿರ್ದೊಡ-
  ಮಿನ್ನೆವರಂ ಮುಗ್ಧವದನಮಾಶಿಪರಲ್ತೇ

  ಕೇಶಾಲಂಕಾರ-
  ತಲೆವೆಣ್ಗಂ ಜವ್ವನದೊಳ್
  ಪೊಳೆಯುವ ಕರ್ವಟ್ಟೆಯಿಟ್ಟು ಕಾಲಂಗಳೆಯು-
  ತ್ತಿಳಿಯುವ ವಯಮಾಗಲ್ ಹಾ
  ತಳೆವುದು ಬರಿಮೈಯಿದೆಂತು ರಸಿಕಂ ಕಾಲಂ

  ಸಮಸ್ಯೆ:
  ನೇಮದಿಂ ಮಾರ್ಗದೊಳ್ ಪೋಗಲ್ ಭೂಮಿಗಾಸರೆಯಿರ್ಪನಂ
  ವ್ಯೋಮದೊಳ್ ಪಿಡಿಯಲ್ಕಾಗಳ್ ಸೋಮನುಂ ಭೀಮನಾದಪಂ
  ಭೂಮಿಗಾಸರೆಯಿರ್ಪನಂ – ಸೂರ್ಯನನ್ನ

  • ಸೋಮೋಪಿ ಭೀಮಾಯತೇ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಹೇಗಾದಾತು?

   ಭೂಮಿಗಾಸರೆಯಿರ್ಪನಂ ಪಿಡಿಯ ಪೋದಂ ಅಣುಮನಲ್ತೇಂ? 😉

   • ನಮಸ್ಕಾರ ಜೀವೆಂ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? 🙂

    ಅಣುವನುಂ ಮರ್ತೆ ಗ್ರಹಣಕಾಲದೊಳ್ ಚಂದ್ರನುಂ

 2. ಕೇಶಾಲಂಕೃತಿಯೋ ಆ
  ಕಾಶಾತ್ಪತಿತಾಂಬುರಾಶಿಯಂ ಪಿಡಿಯಲ್ ನಿಂ
  ದೀಶನ ಕಚವಿಸ್ತೃತಿಯೋ
  ಆ ಶಲ ತಲೆಯೇರ್ದು ನಿಂದ ಗತಿಯೋ ಸ್ಥಿತಿಯೋ

 3. ಆಶಾಗಗನದಿ ತೇಲುತ
  ಕೇಶಾಲಂಕಾರಮಹಿಯಪಾಂಗಿನೊಳಾಡಲ್
  ಪಾಶಾಂಕುಷಮಂ ಪೋಲೆ ನಿ
  ರಾಶಳ್ ಕಬರಿಯನೆ ಬಿರಿದು ನಡೆದಪಳಾಗಳ್

  • ತಿದ್ದುಪಡಿಯೊಂದಿಗೆ —

   ಆಶಾಗಗನದಿ ತೇಲುತ
   ಕೇಶಾಲಂಕಾರಮಹಿಯಪಾಂಗಿನೊಲಾಡಲ್
   ಪಾಶಾಂಕುಶಮಂ ಪೋಲೆ ನಿ
   ರಾಶಳ್ ಕಬರಿಯನೆ ಬಿರಿದು ನಡೆದಪಳಾಗಳ್

 4. ತಿದ್ದುಪಡಿಯೊಂದಿಗೆ —

  ಆಶಾಗಗನದಿ ತೇಲುತ
  ಕೇಶಾಲಂಕಾರಮಹಿಯಪಾಂಗಿನೊಲಾಡಲ್
  ಪಾಶಾಂಕುಶಮಂ ಪೋಲೆ ನಿ
  ರಾಶಳ್ ಕಬರಿಯನೆ ಬಿರಿದು ನಡೆದಪಳಾಗಳ್

  • ಪದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆರ ಕೇಶಾಲಂಕಾರಮ್? ಆರು ನಡೆದಪಳ್? ಪಾಶಾಂಕುಶಮಂ ಪೋಲ್ದುದೇಂ?

   • ಓರ್ವ ಬಾಲೆ ಮೈಮರೆತು ಕೇಶಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂದು ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಹಾವಿನ ತರಹ, ಮತು ಪಾಶಾಂಕುಶದಂತೆ ತೋರಿದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಕು ಅಂತ ಜಡೆ ಬಿಚ್ಚಿ ನಡೆದಳು ….

   • ’ಅಹಿಯಪಾಂಗಿನೊಲಾಡಲ್ – ಪಾಶಾಂಕುಶಮಂ ಪೋಲೆ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ, ನೀವು ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ’ಮತ್ತು’ ಪ್ರತೀತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ. (ತೇಲುತೆ)

 5. ಓ ಕಾಲುಂಗುರಮೇ ನಿ
  ನ್ನಾ ಕಾಣ್ವಳಿಗಿತ್ತು ರಾಜ ಪೋದಪನಿಲ್ಲಂ
  ಶಾಕುಂತಲಮೆಮಗೊದವಿತ
  ಲಾ ಕಾವ್ಯೋದ್ಭವದ ಹೇತು ನಿನಗಿದೊ ನಮನಂ

 6. ಬರೆ ಮಾಧವ ಕಾಲಂ ಕಾಣ್ ಕೋಕಿಲಂ ಕೌಶಿಕೋಪಮಂ
  ವಿರಹಾರ್ತರಿಗೇವೇಳ್ವೆಂ ಸೋಮನುಂ ಭೀಮನಾದಪಂ

 7. ಸಮಸ್ಯಾಪೂರಣ:
  ಶುಕ್ಲದಾದಿಯೊಳಿದ್ದೇಂ ತಾಂ ಕ್ಷೈಣ್ಯದಿಂ, ನಿತ್ಯವರ್ಧನಂ|
  ಸಾರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯತ್ತಂ ದಲ್ ಸೋಮನುಂ ಭೀಮನಾದಪಂ||

  ಕಾಲುಂಗುರ (ನಾಡಿನ್ಧಮ=goldsmith):
  ನೋಡದೆಲೆ ಮೊದಲಿಂಗೆ ಪರಸತಿಯ ಪಾದಗಳ-
  ನೀಡಾಗದಿರು ವಿಭ್ರಮೆಗಮೆಂದಿಗುಂ|
  ನಾಡಿನ್ಧಮಂ ಗೈದ ಕಾಲುಂಗುರಂ ಗೈರೆ?
  ಷೋಡಶಿಯನಾಗ ನೀಂ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ಕಾಣ್||

  • ಪ್ರಾಸತ್ಯಾಗಮದೆಂತೀಗಳ್ ಕೈಕೊಂಡಿರ್ ಹಾದಿರಂಪರೆ |
   ಹ್ರಾಸಮುಂ ವೃದ್ಧಿಯಂತಲ್ತೇಂ ಭೀಮನುಂ ಸೋಮನಪ್ಪನೇಂ ||

   ಪರಸತಿ ಎಂದರೆ ವಿವಾಹಿತಳು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಲುಂಗುರಂ ಗೈರಾಗುವ ಸಂದರ್ಭವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ?

  • ನಾನು ಅನುಷ್ಟುಭ್ ಮತ್ತು ಸೀಸಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
   ಸತಿ ಎಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಾರ್ಥವಲ್ಲದೆ ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯಾರ್ಥವೂ ಇದೆಯಲ್ಲ.
   ನೀವು ಶಬ್ದಾರ್ಥಕ್ಕೇ ನಿಂತಿರಿ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿತ್ತೆಂದರೆ:
   ಕಾಲುಂಗುರವ ತೊಡುವ ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತಂದು
   ಡೌಲೇನ ಪೇಳ್ವೆನಿಂದಿನ ಪೆಣ್ಣಿನ|
   ಕಾಲೇನು! ಕುತ್ತಿಗೆಯ ನೋಡಿಯುಂ ತಿಳಿಯದೈ
   ಲೀಲೆಯಿಂ ತಾಳಿಯಂ ತೆಗೆದೈದುವರ್||

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)