Nov 202017
 

ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲೆ ಕೃಕವಾಕು ಕೂಜಿಕುಂ

 

ಕೃಕವಾಕು – ಕೋಳಿ

  36 Responses to “ಪದ್ಯಸಪ್ತಾಹ ೨೮೨: ಸಮಸ್ಯಾಪೂರಣ”

 1. ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ದ ಮರಿಗೋಳಿಗೆಲ್ಲಮುಂ
  ಬೆಳಗಾಗೆ ಕೂಗೆ ತರಬೇತಿಯೀಯಲೆಂ-
  ದೊಳಿತಿಂದೆ ರಾತ್ರಿಯೊಳೆ ತೋರಿಸುತ್ತುಮಾ
  ಬೆಳುದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಕವಾಕು ಕೂಜಿಕುಂ

  • ತರ್ಬೇತಿಗ್ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಹೈದಗೋಳು. ಅದಕ್ಕೇಯ ’ಮರಿಗೋಳು’ ಎಂದಿರಾದು, ಅಲ್ವ್ರ?

  • ಬೆಳಗಾಯಿತೆಂದು ಜನವೆದ್ದು ನೋಡಿರಲ್
   ಕಳೆದಿತ್ತು ನಿದ್ದೆಯನು (ಬೈಗುಳ)’ದೆವ್ವ’ಮೆನ್ನುತುಂ|
   ಒಳಿತಾಯ್ತು ಕುಯ್ದು ಮಡಗುತ್ತೆ ನಾಳೆಗಂ
   ಪುಳಿಕಾರವನ್ನರೆಯಲುಜ್ಜುಗಿರ್ಪರೈ||

 2. ಮಲ್ನಾಡಿನ್ಮೂಲೆನಾಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಸೋಮ್ನಹಳ್ಳಿ…
  ಸೆಳೆಯಲ್ ವಲಂ ಸಹವಿಹಂಗವನ್ನದೋ
  ಮೊಳಗಿರ್ಪುದುಂ (Nightingale)ಮದನದೂತಕಂಠಮೈ|
  ಬೆಳುದಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಕೃಕವಾಕು ಕೂಜಿಕುಂ
  ಬೆಳಗಲ್ಲಿ ಸೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಚ್ಚಮುಂ||

 3. ಸುಳಿಹೀನ ಜಾತಿಯದು! ಏನುಬಂದಿತೋ(ದೊಡ್ರೋಗ)
  ಬೆಳುದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಕವಾಕು ಕೂಜಿಕುಂ|
  ಕಳೆಯುತ್ತುಮೀಗದರ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಂ
  ಪುಳಿ-ಖಾರವನ್ನರೆಯೆ ನಾಳೆಗೂಟಕಂ||

  • hahhaaa huLi-khaaravanneredu kOLige ariyaaguvudallade ಸುಳಿಹೀನ vannuu ariyaagisidiralla 😀

   • ನಿಮಗಿಂತ ಅರಿಯುಂಟೆ! ಸುಳಿಗೆಟ್ಟ ಎಂದು ಸವರೋಣ.

  • Those who can, do. Those who can’t, versify.

   ಕೈಲಾಗಲವರು ಕೋಳಿಯನು ಸುಟ್ಟುಂಬರು
   ಕೈಲಾಗದವರು ಕಬ್ಬವನೊರೆವರೈ
   ಮೇಲಿನೆರಡರೊಳಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮದಾವುದು ಬಗೆಯು
   ಸಾಲದೇಂ ಪುಳಿಚಾರು ಹಾದಿರಂಪ

   • ಪುಳಿಚಾರ ನಾಡೊಳಾನುಳಿದಿಹೆನು ಕೇಳೆಲವೊ
    ಪುಳಿಯೋಗರವದೆನ್ನ ನಿತ್ಯಖಾದ್ಯಂ|
    ಬೆಳೆಸೆಲ್ಲ ಮಿಗವನದರಂಗಮಂ ತಿಂಬೆಡೆಗೆ(ದೇಶಕ್ಕೆ)
    ಗುಳೆಯೆದ್ದು ಪೋಗಿರ್ಪನಾರೆಂಬೆಯೋ??

    • ಪುಳಿಖಾರವರೆದಿರೇಂ ಪುಳಿಯೋಗರೆಗೆ ಮತ್ತೆ
     ಕಳೆದು ಕೋಳಿಯ ಜೀವ ಸುಳ್ಳೆ ಸುಳ್ಳೆ

     ನೀವು ಹಿಡಿದ ಕೋಳಿಗೆ ಮೂರೇ ಕಾಲು, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡೇ ಸಾಕು

     ಗುಳೆಯೆದ್ದು ಪೋದೊಡೇಂ ಇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿದಿರ್ಪ
     ಪುಳುವೆಲ್ಲಮಂ ತಿಂಬ ಲೋಗರತ್ತ
     ಪುಳಿಚಾರುತಿಳಿಯೆನಗೆ ಪರಮಪಾವನ ತೀರ್ಥ
     ಪುಳಿಹೋರವಾಗಾಗ ನೈವೇದ್ಯವು

 4. ಬೆಳ=ಬೆಳೆ. ಬೆಳದಿಂಗಳ=ಬೆಳೆದ ಇಂಗಳ/ಇಂಗುದಿವೃಕ್ಷ
  ಒಳಗೆಲ್ಲಿಯೋ ಮನೆಯ ಕೋಳಿಗೂಡೊಳೋ
  ಕುಳಿತೆಲ್ಲೊ ಜಂತೆ-ಹಸುಮೈಯ ಮೇಗಳೊಳ್|
  ಬಳಿಬಂದರಂ ಬೆದರಿಪಂದದೊಳ್ ವಲಂ
  ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಕವಾಕು ಕೂಜಿಕುಂ||

 5. ಸುಳಿಯುತ್ತಲೊರ್ಮೆ ಖಳಕಾಳಸರ್ಪನೇ-
  ರ್ದಿಳಿಯುತ್ತೆ ಸೇರ್ದು ಪರಿದಾಡೆ ಗೂಡೊಳಂ-
  ದುಳಿಯಲ್ಕೆ ಬೇಡುತಲೆ ಜೀವಭಿಕ್ಷೆಯಂ
  ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲೆ ಕೃಕವಾಕು ಕೂಜಿಕುಂ

 6. chaLigaaladondirulu, maaLeyoLge mai-
  kaLeditta tattiyolu, gundagoyya, mai-
  daLedirda Chandiranu kandiral gadaa
  beLadingaLalle krukavaaku kuujigum!!

  *maaLe – guudu
  gundagoyya – tunta

  • Fine imagination

  • ಚ‌ಳಿಗಾಲ‌ದೊoದಿರುಳು, ಮಾಳೆಯೊಳ್ಗೆ ಮೈ-
   ಕ‌ಳೆದಿಟ್ಟ‌ ತ‌ತ್ತಿಯೊಲು, ಗುoಡ‌ಗೊಯ್ಯ, ಮೈ-
   ದ‌ಳೆದಿರ್ದ‌ ಚ‌oದ್ರ‌ಮ‌ನು ಕ‌oಡಿರ‌ಲ್ ಗ‌ಡಾ
   ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಕವಾಕು ಕೂಜಿಕುಂ||

   *ಮಾಳೆ – ಗೂಡು
   ಗುoಡ‌ಗೊಯ್ಯ‌ – ತುoಟ‌

 7. ಕ‌ಳೆಗ‌ಟ್ಟಿರ‌ಲ್ ಜ‌ರುಗಿ ಜಾತ್ರೆಯ‌0ದು ಕಾಣ್
  ಗ‌ಳ‌ಮೊತ್ತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ‌ ರಾತ್ರಿಯೊಳ್ ಗ‌ಡಾ
  ಬ‌ಳಿಸಾರಿ ಸಿದ್ಧ‌ ಬ‌ಲಿಪೀಠ‌ಮೇರಿಸ‌ಲ್
  ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಕವಾಕು ಕೂಜಿಕುಂ||

  ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ‌ ರಾತ್ರಿ ನ‌ಡೆದ‌ “ಕೋಳಿ ಬ‌ಲಿ”!!

 8. ತೊಳಗಿರ್ದ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರೆಯೊಳ್ ಗಡಾ
  ಮುಳಿದಿರ್ದ ನೀರೆ ತಲೆನೋವೆನುತ್ತೆ ತಾಂ
  ಬಳಿಸೇರಲೀಯದೆಯೆ ರೇಗಲಕ್ಕಟಾ
  ಬೆಳುದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಕವಾಕು ಕೂಜಿಕುಂ ||

 9. ಚಳಿಗಾಲದೊಂದು ವರರಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಾ –
  ನೊಳಸೇರ್ದ ಮದ್ಯ ಬಿಡಿಸಿರ್ದ ಕಂಠದಿಂ
  ಮೊಳಗಿತ್ತು “ಕೊಕ್ಕೊಕೊಕೊಕೋಕೊ” ಎನ್ನುತುಂ
  ಬೆಳುದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಕವಾಕು ಕೂಜಿಕುಂ

  • ಮದ್ಯದ ನಶೆಯಿದ್ದಾಗ ಛಂದಸ್ಸು-ಪ್ರಾಸಗಳು ತಪ್ಪುವುದು ಸಹಜವೇ! (ಮೊಳಗಿತ್ತು ಕೊಕ್ಕೊಕೊಕೊಕೋಕೊ ಎನ್ನುತುಂ)

  • ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೆನ್‍ಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟಿ !!
   (ತೊಳ‌ಲುತ್ತೆ ಕೊಕ್ಕೊಕೊಕೊಕೋಕೊಮೆನ್ನುತುಂ)

 10. Who is objecting?
  (Daytime) ಬೆಳಗಲ್ ದಿಗಂತವದು ಗೂಗೆ ಕೂಗುವೊಲ್
  ಕುಳಿತಲ್ಲೆ ಆಕಳಿಸಪೂರ್ವಕೊಮ್ಮೆ ತಾಂ|
  ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಕವಾಕು ಕೂಜಿಕುಂ
  ಖಳನಾವನೀಗಳಪವಾದಿಸಿರ್ಪನೋ!!

 11. ಕೃಕವಾಕು=Game Cock
  ಇಳಿಸಂಜೆಲೊಳ್ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಕಾಳಗಂ
  ಬೆಳೆದಂತೆ ರಾತ್ರಿ ರುಧಿರಸ್ರವಂ ಮಗುಳ್|
  ಹಳವಂಡದಿಂ ದಣಿದು ಕಾಲುನೋವಿನಿಂ
  ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಕವಾಕು ಕೂಜಿಕುಂ||

 12. ಬೆಳಗಲ್ಲಿ ಮಂದಿಯನು ಏಳಿರೇಳಿರೆಂ-
  ಬಳವುಂಟೆ ಕೋಳಿವೊಲು ಸರ್ವಜೀವಿಗಂ(animal)|
  ಬಳಿಬಂದ ಕೀಟವನು ತಿಂದುತೇಗುತುಂ
  ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಕವಾಕು(Lizard) ಕೂಜಿಕುಂ||

 13. ಕೃಕವಾಕು=Capon – a cockerel castrated to improve the flesh for use as food
  ಬೆಳೆದಾಮಿಷಂ(meat) ಗಡಿದು ಕೊರ್ವಲೆನ್ನುತುಂ
  ಕಳೆದಿರ್ಪ ರೈತನು ಶಿಖಂಡಿರೋಹಮಂ(Cock’s testes)|
  ಮೊಳಗುತ್ತುಮಾರ್ತತಮಜೀವಹಾನಿಯಿಂ
  ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಕವಾಕು ಕೂಜಿಕುಂ||

 14. ಕೂಜನ Vs ಗುಟುರು
  ಗೆಳೆಯಂ(Soma) ಗಡೇತಕೆಲೊ ಸುಳ್ಳಪೇಳುವೈ
  ಒಳಿತೊಂದ ಮಾಡಿದನು* ನೋಡುತೀಗಳೈ|
  ತಳಿಯೆಂತೊ ತಾಂ ’ಗುಟುರ’ಲೇತಕೆಂಬೆಯೋ
  “ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಕವಾಕು(Chameleon) ಕೂಜಿಕುಂ”||
  *Please watch the first 10 seconds of https://www.youtube.com/watch?v=9akbjh0Xpn8

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)