Feb 122018
 

ಈ ಬಾರಿ ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಾಲನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ:

೧. ಅರ್ಧಸಮವೃತ್ತವಾದ ವಿಯೋಗಿನೀ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ
ಸರಯೂತೀರದೆ ಕೃಷ್ಣನಾಡಿದಂ

ಗತಿ:
ನ ನ ನಾ ನ ನ ನಾ ನ ನಾ ನ ನಾ (ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಮೂರನೇಯ ಸಾಲುಗಳು)
ನ ನ ನಾ ನಾ ನ ನ ನಾ ನ ನಾ ನ ನಾ(ಎರಡನೇಯ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇಯ ಸಾಲು)

೨. ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ
ಕಬಂಧಂ ಪೆಣ್ಣ ಚುಂಬಿಕುಂ

  36 Responses to “ಪದ್ಯಸಪ್ತಾಹ ೨೯೪: ಸಮಸ್ಯಾಪೂರಣ”

 1. ಒರೆವರ್ ಕವಿಗಳ್ ವಿಚಿತ್ರಮಂ
  ಸ್ಥಿರಮಕ್ಕುಂ ಗಡ ರಾಸಲೀಲೆಗಳ್
  ತರಮೇಂ ವಿಧಿಯಾಗೆ ಸಂಕರಂ?
  “ಸರಯೂತೀರದೆ ಕೃಷ್ಣನಾಡಿದಂ”

  ಕವಿಗಳ ವಿಚಿತ್ರ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಕುರಿತು ರಾಸಲೀಲೆಯಂತಹ ಭಾಗಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ (ಲೋಕದಲ್ಲಿ) ನಿಂತಿರುವ ಉಲ್ಲೇಖದಿಂದ ಪೂರಣ

 2. ಅಬಲಾಸ್ತ್ರೀಯೆನುತ್ತುಂ ತಾ-
  ನಬದ್ಧಂ ಪೇಳ್ವ ದೂರಿದೋ
  ಅಬಾಧಿತೆ ಗೆಲಲ್ ಸಾಲ್ಗುಂ
  “ಕಬಂಧಂ ಪೆಣ್ಣ ಚುಂಬಿಕುಂ”
  victory of false molestation case

 3. स्त्रीणां स्पर्शात् प्रियंगुर्विकसति बकुलः शीधु गण्डूषसेकात्|
  पादाघातादशोकस्तिलककुरवकौ वीक्षणालिंगनाभ्याम्||
  ದೋಹದಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬ ಕವಿಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕುರವಕ/ಕುರ್ವಕವು ಸ್ತ್ರೀಯ ಆಲಿಂಗನದಿಂದ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಹೂದಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆಲಿಂಗನದಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತವಾದ ಅದರ ಕಾಂಡವು(=ಕಬಂಧ) ಅವಳನ್ನು ಚುಂಬಿಸಿತು!
  ದೋಹದಕ್ಕೆಂತೊ ಆಶ್ಲಿಷ್ಟಂ
  ಕುರ್ವಕಂಗೊಳ್ಳೆ ಪೆಣ್ನಿನಿಂ|
  ಉತ್ತೇಜಿತಂಗೊಳುತ್ತಾಗಳ್
  (ಆ ವೃಕ್ಷದ ಕಾಂಡ)ಕಬಂಧಂ ಪೆಣ್ಣ ಚುಂಬಿಕುಂ||

 4. On his visit to Ayodhya for a medical conference, our good friend Dr. Krishna strolled on the banks of the river Sarayu one evening.
  ವರಮಂತ್ರಣದೊಳ್ ವಿವಾದಿಸಲ್
  ತೆರಳಿರ್ದಂದುಮಯೋಧ್ಯೆಗಂ ವಲಂ|
  ತಿರುಗುತ್ತಿನನಸ್ತಕಾಲದೊಳ್
  ಸರಯೂತೀರದೆ ಕೃಷ್ಣನಾಡಿದಂ||

  • ಎರಡು ಪೂರಣಗಳೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಸಾದು

  • Here is an endorsement from Dr. Krishna: Haha…Nice! You’ve got me well. That’s very typical of what I do in the evenings. Reminds me of my regular evening walks on the beautiful banks of Yarra in Melbourne a few years ago. Very likely I’d do a similar thing if I were to visit Ayodhya.

 5. ವರರಾಮನದೊರ್ವನೇಂ ವಲಂ?
  ೧) ಸರಯೂತೀರದೆ ಕೃಷ್ಣನಾಡಿದಂ|
  ೨) ವಿರಹಾಗ್ನಿವಿತಪ್ತರೈದಿಪರ್
  ೩) ಕುರಿಗಳ್ ಮೇದಿಹವೀಂಟಿ ನೀರನುಂ||

 6. ಸಮಸ್ಯೆ ೧:- ಸರಯೂ ತೀರದೆ ಕೃಷ್ಣನಾಡಿದಂ

  ವರದಿವ್ಯತೆ ಸಂದಿರಲ್ಕೆ ಕಂ
  ಡಿರೆ ರಾಧಾ-ಹರಿಯರ್ಕಳಂ ಯತೀ
  ನ್ದ್ರರು ಸೀತೆಯು ಪೋದೊಡೆಂದರೈ
  ಸರಯೂತೀರದೆ ಕೃಷ್ಣನಾಡಿದಂ//
  ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಋಷಿಗಳು,ಕೃಷ್ಣಾವತಾರವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದು -ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣರ ವಿಯೋಗವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದರು. ಸೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಮನ ವಿಯೋಗವಾದಾಗ ಇಂತೆಂದರು.

  ಸಮಸ್ಯೆ ೨:
  ಪರಲೋಕಮನೈದಾಗಳ್ ಪತಿ ಪೋರುತೆ ಯುದ್ಧದೊಳ್
  ಚಿರವಲ್ಲಭನಂತಾ ಶೋ-ಕಬಂಧಂ ಪೆಣ್ಣ ಚುಂಬಿಕುಂ/

  ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪತಿಯು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಯದ ಪತಿಯಂತೆಯೇ ಶೋಕಬಂಧವು ಚುಂಬಿಸಿತು.

 7. ತುಟಿಗೂ ಬಾಸಿಂಗಕ್ಕೂ(ಮಸ್ತಕಬಂಧ) ಪೈಪೋಟಿ
  ತಾಳಿಯಂ ತೊಡಿಪಾಗಳ್ ಧಿಕ್
  ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿತ್ತೋಷ್ಠಕಂ ಸ್ವಯಂ|
  (Groom)ಪರಿಣೇತೃಧೃತಂ ಮಸ್ತ-
  ಕಬಂಧಂ ಪೆಣ್ಣ ಚುಂಬಿಕುಂ||
  (Please condone the laghutva of the last letter of third pAda. So too in the khaNDaprAsa-s in verses 9 and 10 below)

 8. ಮರುಜನ್ಮವನ್ನೆತ್ತಿ ಭೂಮಿಯೊಳ್
  ಸ್ಮರಿಸಿಂ ರಾಧೆಯಂ ಸೀತೆಯೋಲ್
  ಅರೆಗಣ್ಣಲೆ ರಾಮಲೀಲೆಯಂ
  ಸರಯೂ ತೀರದೆ ಕೃಷ್ಣನಾಡಿದಂ !!

  ಕೃಷ್ಣ., ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮವನ್ನು ನೆನೆದು ರಾಧೆಯನ್ನೇ ಸೀತೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ರಾಮನಾಗಿ ಸರಯೂ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಲಿದನು !!

  • Are the eight wives beyond reckoning?
   ಏಕಪತ್ನೀವ್ರತಸ್ಥಂ ತಾಳೆ ಜನ್ಮಮಂ
   ನೈಕವಲ್ಲಭನಾಗಿ ಅಪ್ಪುದಿನ್ನೇಂ!
   ಏಕೆ ಈ ಕಣ್ಗೆ ಬೆಣ್ಣೆಯದಕ್ಕೆ (ಸುಣ್ಣ)ಸುಧೆಯೆಂದು-
   ಮೇಕಾಂತಕಾದಳೇಂ ರಾಧೆಯುಂ ಪೇಳ್||

  • ಲೋಕದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಧೆಯು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು
   ನನಗೋ “ಆಕೆ” ಕೃಷ್ಣನ ತೋರುವ ಪ್ರೀತಿಯು ನೀಡಿದ “ಕಣ್ಣು” !!

   • ನಾನೂ ಅದನೇ ಹೇಳಿಹೆ: ರಾಧೆಯು ಮಾತ್ರಳೆ ಸಕ್ಷಮಳದಕೆ?
    ಉಳಿದಷ್ಟರಿಗಾಗದೆ ಪೇಳ್ ತೋರಲು ಕಿಟ್ಟಿಯನೇಗಳ್ ನಮಗಂ!!

  • ೨ನೇ ಸಾಲು ತಿದ್ದಿದ ಪದ್ಯ :

   ಮರುಜನ್ಮವನ್ನೆತ್ತಿ ಭೂಮಿಯೊಳ್
   ಸ್ಮರಿಸಿಂ ರಾಧೆಯ ಸೀತೆಯೋಲ್ ಗಡಾ
   ಅರೆಗಣ್ಣಲೆ ರಾಮಲೀಲೆಯಂ
   ಸರಯೂ ತೀರದೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಡಿದಂ !!

   • ಈಗ ಮೊದಲಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಖತಪ್ಪಿತು. ಮರುಜನ್ಮವನೆತ್ತಿ ಎಂದು ಸವರಿಸಿ. ಸ್ಮರಿಸಿಂ ಎಂದರೆ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ ಎಂಬ ಆದೇಶಕವಾಗುತ್ತದೆ; ಸ್ಮರಿಸುತೆ ಎಂದಾಗದು.

  • ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ,
   “ವಿಯೋಗಿನಿ”ಯ ತಪ್ಪನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ !!

   ಮರುಜನ್ಮವನೆತ್ತೆ ಭೂಮಿಯೊಳ್
   ಸ್ಮರಿಸಲ್ ಸೀತೆಯ ರಾಸಲೀಲೆಯೊಳ್
   ಅರೆಗಣ್ಣಲೆ ರಾಮಲೀಲೆಯಂ
   ಸರಯೂ ತೀರದೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಡಿದಂ !!

 9. ರಲ್ಲಕ=blanket
  ಜೋಡಿಯಂ ಮುಚ್ಚಿರಲ್ ರಲ್ಲ-
  ಕಬಂಧಂ (ಆಗ) ಪೆಣ್ಣ ಚುಂಬಿಕುಂ,|
  ಮರ್ದಿಕುಂ, ಭೋಗಿಕುಂ ಮೇಣಿಂ
  ಮುದ್ದಿಕುಂ, ಪರಿವಂಚಿಕುಂ(Cajole again)||

 10. ಜಾಲಕಬಂಧ=buds
  ಹೂದೋಟದೊಳು ಕೊಯ್ವಾಗಳ್
  ಪೂಜೆಗೆನ್ನುತೆ ಪುಷ್ಪಮಂ|
  ನಾಳೆಯರಳ್ವ ಆ ಜಾಲ-
  ಕಬಂಧಂ ಪೆಣ್ಣ ಚುಂಬಿಕುಂ||

 11. ಸರೋವರದೊಳೀಜಿರ್ಪಳ್
  ಮುಳುಂಗಿಸೆತ್ತುತೋಷ್ಠಮಂ|
  ಸುಯೋಗಮೆನಗೆನ್ನುತ್ತುಂ
  ಕಬಂಧಂ(water) ಪೆಣ್ಣ ಚುಂಬಿಕುಂ||

 12. ವಿವಾಹ ನಂತರಂ ಗಡಾ
  ಪತಿಗೃಹಕೆ ಕಳುಹಲ್
  ಸಂಭ್ರಮಿಪ ಮಾತೆಯ ಮೂ-
  ಕ ಬಂಧಂ ಪೆಣ್ಣ ಚುಂಬಿಕುಂ ||

  ಮಗಳನ್ನು ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹುವಾಗಿನ
  ತಾಯಿಯ (ಸಡಗರದ/ತಳಮಳದ ಮೌನದ) ಅಪ್ಪುಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು .

  • ಮೇಡಂ,ಕಲ್ಪನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೂರೂ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸು ಎಡವಿದೆ.

   • ಹೌದು ಮಂಜು , ಇದು ಮೊದಲ anUSHtup ಪದ್ಯ (ಎಂಟೆಂಟು ಅಕ್ಷರ – ಪ್ರಾಸದ ತ್ರಾಸವಿಲ್ಲವೆಂದು, ನಿಯಮವರಿಯದೆ ಬರೆದದ್ದು ) ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ.

    ವಿವಾಹ ನಂತರಂ ನಿಶ್ಚ-
    ಯಿಸಿರೆ ಕಳುಹಲ್ ಪತಿ-
    ಯೊಡಂ, ಪೆಣ್ತಬ್ಬೆಯಿತ್ತಾ ಮೂ-
    ಕ ಬಂಧಂ ಪೆಣ್ಣ ಚುಂಬಿಕುಂ ||

 13. ಕರಕಂ ಶರಮಾಗೆ ಭೂಷಣಂ
  ಮುರರಂ ಸಂಹರಿಸಲ್ಕೆ ಪೂರ್ವದೊಳ್
  ಧರೆಯೊಳ್ ರಘುರಾಮನಾಗುತುಂ
  ಸರಯೂ ತೀರದೆ ಕೃಷ್ಣನಾಡಿದಂ

  ರಾಕ್ಷಸಸಂಹಾರಕ್ಕೆಂದು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ, ಸರಯೂತೀರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಾಡಿದ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಯತ್ನ

  • ಪೂರ್ವಾನ್ವಯಾಲಂಕಾರ 🙂 ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ

   • ಧನ್ಯವಾದಗಳು_/\_ ಹೀಗೂ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು

 14. ೧.ತುರುಮಂದೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿರಲ್
  ಹರಿ ಚೆಂಡೊಂದನು ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದಿರಲ್ |
  ಹುರುಪಿಂ ಬಳಿಬಂದ ಮಿತ್ರರಾ-
  ಸರೆಯೂತೀರದೆ ಕೃಷ್ಣನಾಡಿದಂ ||
  ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರ ವನ್ನು ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ

  • ನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಪದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪದ್ಯವು ಚೆನ್ನಿದೆಯಾದರೂ ಹೀಗೆ ಕೀಲಕವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಸರ’ವೂ’/’ಹ’ರಯೂ ಎಂದೆಲ್ಲ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದೆಲ್ಲ ಬಯಸುವುದು ಅಸಾಧು! ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆಯ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉದಾ: ’ಸರಯೂತಟಾಂಗಣದೆ ಕೃಷ್ಣನಾಡಿದಂ’ ಎಂದು ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿಗೆ ಬದಲಿಸಬಹುದು.
   ’ಹಿಡಿ’ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಗುರ್ವಕ್ಷರವಿರಬೇಕು. ಹೀಗೊಮ್ಮೆ ಆಗುವ ತಪ್ಪೇ ಕಲಿಕೆಗೆ ಆಸ್ಪದ. ಒಂದಷ್ಟು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದಮೇಲೆ ಕೈಕುದುರುತ್ತದೆ. ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಯತ್ನಿಸಿ. ಶುಭಾಶಯಗಳು.

   • ಧನ್ಯವಾದದಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ .
    ಹಿಡಿದಿರಲ್ ಬದಲಿಗೆ ತಂದಿರಲ್ ಎಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿಯಾಗುವುದಲ್ಲವೇ?

  • ೨ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರಲ್ ಬದಲಿಗೆ ತಂದಿರಲ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು.ಅಚಾತುರ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ .

   • ಛಂದಸ್ಸು ಸರಿಯಾಯಿತು. ಪದ್ಯದ ಆಶಯವನ್ನು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಸಿದ್ಧಿಸುವ ತನಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸರಳಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವುದೊಳ್ಳೆಯದು.

  • ದನಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿವೆ.ಕೃಷ್ಣನು ಆಟವಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಆಸೆಗೆ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದ ಗೆಳೆಯರ ಆಸರೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತು.ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಗೆಳೆಯರೊಡನೆ ಆಟವಾಡಿದನು.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)