Jan 282019
 

೧. ವಸಂತತಿಲಕದ ಸಮಸ್ಯೆ

ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರವಸನಂ ಸತಿಯಾಂತಳಲ್ತೇ 

ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರವಸನಂ = ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ  ವಸ್ತ್ರ

೨. ದ್ರುತವಿಲಂಬಿತದ ಸಮಸ್ಯೆ

ಅಸಿತಕೇಸರಿಯಿಂದಳಿದಂ ಖಲಂ

  22 Responses to “ಪದ್ಯಸಪ್ತಾಹ ೩೪೪: ಸಮಸ್ಯಾಪೂರಣ”

 1. ಈದೋರ್ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಂ ಭುವಿದಂ ಗಡಾ ನೀಂ
  ಕಾದಲ್ಮೆಯಿಂ ಜರುಗುದೀಪರಿ ವೈಪರೀತ್ಯಂ
  ಪಾದಾರ್ಪಣಾ ಸಮಯಕಂ ರವಿಯೀವೊಡೆ ಕ್ಷಿ-
  ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರ ವಸನಂ ಸತಿಯಾಂತಳಲ್ತೇ !!

  *ಕ್ಷಿಪ್ರ + ಆದೇಶ = ಕ್ಷಿ-ಪ್ರಾದೇಶ = ತತ್ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಪಣೆ

  ಇದೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ವೈಪರೀತ್ಯ !! (ಗಂಡನ ಆದೇಶದಂತೆ ಉಡುತೊಡುವ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಲ್ಲಿರಾ ?!)
  ಸೂರ್ಯನಾಗಮನದ ಸಮಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನ ಆದೇಶದಂತೆ ವರ್ಣವಸ್ತ್ರವಿನ್ಯಾಸಗೊಳುವ ಭೂಮಿಯ ಕಲ್ಪನೆ !!

  • ಕೀಲಕದ ಶಬ್ದಚ್ಚಲನಿರ್ವಹಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಭುವಿದಂ ಬದಲು ಭುವದಂ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಾದೀತೇನೋ.

   • ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್,
    ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಇದು ಅವಳ ವಿಷಯ – ಎಂದು ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳಲು ” ಭುವಿದಂ” ಬಳಸಿರುವೆ . “ಭುವದಂ” ಎಂದರೆ ಅರ್ಥ
    ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುದೇ?

  • ಕ್ಷಿಪ್ರಾದೇಶ -> ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾತ್ರದಿ ಎಂದಾಗಬೇಕಲ್ವೇ?

   • ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರವೀಂದ್ರ ,
    ವೃತ್ತದ ಮಾತ್ರಾಂತರ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಈ “ಮಾತ್ರ”!!

 2. (Carved) ಕೋದಿಟ್ಟ ಶಿಲ್ಪವನದೋ ವಿಪಣಾಂತದೊಳ್ ಕಾಣ್
  ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರವಸನಂ ಸತಿಯಾಂತಳಲ್ತೇಂ!
  ಐದಲ್ಲ ಕೇವಲಮೆ ಈರ್ವಸನಂಗಳಿಟ್ಟುಂ (ಸೀರೆ, ಪೆಟ್ಟಿಕೋಟ್, ಕುಪ್ಪಸ ಮತ್ತು ಎರಡು ಒಳವಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಕೊನೆಯ ಎರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ)
  (Passers-by) ಹಾದಂತರನ್ನು ಸೆಳೆವಂಗಡಿಯಾತ ದಿಟ್ಟಂ||

 3. ಕಸುವು ತನ್ನೊಳಗಿರ್ಪುದುಮೆನ್ನುತುಂ
  ಪೆಸರ ಪೊಂದುವೆನೆನ್ನುತೆ ಕಾಯುತುಂ (Fighting)|
  ಪಸಿದು ಕಾದಿಹುದೆಂದಿವ ಬಲ್ಲನೇಂ
  (Roaring) ರಸಿತಕೇಸರಿಯಿಂದಳಿದಂ ಖಲಂ||

 4. ವಿನೋದ-ವ್ಯಥೆಗಳು ಮೃಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮ ಇರದು. ಇದೊಂದು ಲಸಿತ (playful/ sportive) ಸಿಂಹವೇ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅದರ ಲಹರಿ ರೇಗಿತ್ತು (ಮಸಕ)!

  ಒಸರುಗೇಂ ಬಿನದಂ ಹದದಿಂದೆ ತಾಂ
  ಬೆಸನಮುಂ ಮಿಗ-ಮಾನಿಸರೊಳ್ ವಲಂ|
  ಮಸಕಗೊಂಡಿರೆ ಇಂದಿಗದೇತಕೋ
  ಲಸಿತಕೇಸರಿಯಿಂದಳಿದಂ ಖಲಂ||
  (ಖಲಂ=trainer ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಖಲನೇ)

  ಇದೇ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಭಿನ್ನಕೀಲಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು:

  ಒಸರುಗೇಂ ಬಿನದಂ ಹದದಿಂದೆ ತಾಂ
  ಬೆಸನಮುಂ ಮಿಗ-ಮಾನಿಸರೊಳ್ ವಲಂ|
  ಮಸಕಗೊಂಡಿಹುದಿಂದಿಗದೇಕೊ ಉ-
  ಲ್ಲಸಿತಕೇಸರಿಯಿಂದಳಿದಂ ಖಲಂ||

  ಒಸರುಗೇಂ ಬಿನದಂ ಹದದಿಂದೆ ತಾಂ
  ಬೆಸನಮುಂ ಮಿಗ-ಮಾನಿಸರೊಳ್ ವಲಂ|
  ಮಸಕಗೊಂಡಿಹುದಿಂದಿಗದೋ ಸಮು-
  ಲ್ಲಸಿತಕೇಸರಿಯಿಂದಳಿದಂ ಖಲಂ||

  ಒಸರುಗೇಂ ಬಿನದಂ ಹದದಿಂದೆ ತಾಂ
  ಬೆಸನಮುಂ ಮಿಗ-ಮಾನಿಸರೊಳ್ ವಲಂ|
  ಮಸಕಗೊಂಡಿಹುದಿಂದಿಗದೇಕೊ ಆ-
  ಶ್ವಸಿತಕೇಸರಿಯಿಂದಳಿದಂ ಖಲಂ||
  (ಆಶ್ವಸಿತ=cheered)

  ಒಸರುಗೇಂ ಬಿನದಂ ಹದದಿಂದೆ ತಾಂ
  ಬೆಸನಮುಂ ಮಿಗ-ಮಾನಿಸರೊಳ್ ವಲಂ|
  ಮಸಕಗೊಂಡಿಹುದಿಂದಿಗದೇಕೊ ಉ-
  ಚ್ಛ್ವಸಿತಕೇಸರಿಯಿಂದಳಿದಂ ಖಲಂ||

  ಒಸರುಗೇಂ ಬಿನದಂ ಹದದಿಂದೆ ತಾಂ
  ಬೆಸನಮುಂ ಮಿಗ-ಮಾನಿಸರೊಳ್ ವಲಂ|
  ಮಸಕಗೊಂಡಿಹುದಿಂದಿಗದೋ ಸಮು-
  ಚ್ಛ್ವಸಿತಕೇಸರಿಯಿಂದಳಿದಂ ಖಲಂ||
  (ಸಮ್-ಉಚ್ಛ್ವಸಿತ=untied/ heaving)

  ಒಸರುಗೇಂ ಬಿನದಂ ಹದದಿಂದೆ ತಾಂ
  ಬೆಸನಮುಂ ಮಿಗ-ಮಾನಿಸರೊಳ್ ವಲಂ|
  ಮಸಕಗೊಂಡಿಹುದಿಂದಿಗದೇಕೊ ನಿ-
  ಶ್ಶ್ವಸಿತಕೇಸರಿಯಿಂದಳಿದಂ ಖಲಂ||
  (ನಿಶ್ಶ್ವಸಿತ= heaving)

 5. Wanting to steal something valuable that was in a cage, the careless thief entered it, failing to notice the beast that was curled up in a corner!
  “ಹೊಸತು ಪಂಜರ, ರಿಕ್ತಮೃಗಂ ವಲಂ
  ಕಸವನೆತ್ತುವ ವ್ಯಾಜದಿನೈದುವೆಂ|”
  ಬಿಸುಡಲೆಚ್ಚರ ಚೌರ್ಯಕೆ ತಸ್ಕರಂ
  (Resident) ವಸಿತಕೇಸರಿಯಿಂದಳಿದಂ ಖಲಂ||

 6. (Irritate) ಕಸರಗೈಯುತೆ ಬಂಧಿತ ಪ್ರಾಣಿಯೊಳ್
  ಮುಸುಡಿಯಂ ತಿವಿಯುತ್ತಲಿ ಆಡಲೇಂ|
  ಹಿಸುಕೆ ಕೆನ್ನೆಯ ಪಂಜವ ಬೀಸಿತೈ
  (Perseverant) ಪ್ರಸಿತಕೇಸರಿಯಿಂದಳಿದಂ ಖಲಂ||

 7. A mafia don desired excess of the expensive spice pure-Kesari in all the foodstuffs he ate daily! He lost all his fortune on it.
  ಪಸಿವ ಪಿಂಗಿಸುವೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥದೊಳ್
  ರಸನೆಗೇರುಗೆ ಕೇಸರಿಯುಣ್ಣುವಂ|
  ವ್ಯಸನಿಯೀತನು ದುಂದನು ಗೈಯುತೇಂ
  ಅಸಿತ(Red)ಕೇಸರಿಯಿಂದಳಿದಂ ಖಲಂ||

 8. ಮಂದಾರದಂಥ ಸತಿಗಂ ಪತಿಯಾಗೆ ಧೂರ್ತಂ
  ಸಂದೇಹಿಸುತ್ತಲೊರಟಂ ಕುಡಿದಾಡಿ ಬೈವಂ|
  ಸಂದಿಗ್ಧಮಾದ ಬದುಕೊಳ್ ಗುಣಶೀಲಮೆಂಬೀ
  ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರವಸನಂ ಸತಿಯಾಂತಳಲ್ತೇ ||

  ಮರ್ಯಾದೆಗೆಟ್ಟ ಗಂಡನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಾಕೆಗೆ, ಅವಳ ಗುಣಶೀಲಗಳೇ ತುಂಡುಬಟ್ಟೆಗಳಾಗಿ, ಸಮಾಜದೆದರು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿವೆ.

 9. ಮಸಗುತುಂ ರವಿ ಮೂಡಣದಾಗೆ ಸಂ-
  ದ ಸಿತಕೇಸರಿಯಿಂದುಳಿದುಂ ದಿನಂ
  ಎಸಕದಿಂ ಪಡುಗಂ ನಡೆದುಂ ಗಡಾ
  ಅಸಿತಕೇಸರಿಯಿಂದಳಿದಂ ಖಲಂ !!

  ಖಲಂ = ಸೂರ್ಯ
  ಸಿತ = ಬಿಳಿಯ , ಅಸಿತ = ಕಪ್ಪಾದ

  ದಿನವೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿ – (ಕೆಂಪು)ಕೇಸರಿ ಕರಗಿ ಬಿಳಿಯಾಗಿ – ಉಳಿದು/ ಬೆಳೆದು – ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ನಡೆದು – (ಕೆಂಪು)ಕೇಸರಿ ಕರಗಿ ಕಪ್ಪಾದಾಗ – ಕಾಣೆಯಾಗುವ(ಅಳಿವ) “ರವಿ”ಯ ಕಲ್ಪನೆ !!

 10. As usual, she first wore the undergarments (ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರವಸನ), and then she wore a white blouse (ಚೋಲಕ – ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗಿಲ್ಲ), petticoat (ನೀವಿ) and sari (ಚೀರ)!
  ಗೈದಾದ ಮೇಲದೆಗೊ ಸ್ನಾನವನಾದಿಯೊಳ್ ಕೇಳ್
  ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರವಸನಂ ಸತಿಯಾಂತಳಲ್ತೇಂ|
  ಕ್ಲೇದಂ ಗಡಿದ್ದ ಸಿತಚೋಲಕಮಂ ಮಗುಳ್ ತಾಂ
  ಪಾದಾಂತಕಂ ಬಳಿಕ ನೀವಿಯ-ಚೀರಮನ್ನುಂ||

 11. ಏಂ ದಾಳದಾಟಮಿದೊ ದಲ್ ಕುಣಿಸಲ್ಕೆ ಧರ್ಮಂ
  ಬೋದಾಳರಾದ ಪತಿಗಳ್ ಕುರುಡಾಗೆ ರಾಜಂ|
  ಬೆಂದಾಕೆಗಾರು ಗತಿಯೌ! ಗಡ! ಕೃಷ್ಣನಾಮ
  ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರವಸನಂ ಸತಿಯಾಂತಳಲ್ತೇ ||

  ಧರ್ಮ, ರಾಜ, ಪತಿಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದ ಸತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಾಮವೊಂದೆ ಗತಿ!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)