Oct 252021
 

ವರ್ಣನೆ – 
೧. ಅಹಲ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಗೌತಮನ ಯೋಚನೆ:

೨. ಇಷ್ಟದ ಮರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ

೩. ದೇವರಿಲ್ಲದ ಗುಡಿ


ಮಾಲಿನೀ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ:

ಕನ್ನಡ – ಪರಿದುಡುಗೆಯೆ ನಿತ್ಯಂ ರಾಣಿಗಂ ಚಂದಮಲ್ತೇ

ಸಂಸ್ಕೃತ – ವಿಲಸತಿ ನೃಪನಾರೀ ಛಿನ್ನವಸ್ತ್ರೇಣ ನಿತ್ಯಂ

  33 Responses to “ಪದ್ಯಪಾನ ೪೪೩”

 1. ದೇವರಿಲ್ಲದ ಗುಡಿಯು, ದ್ರವ್ಯಪೂಜೆಯದೆಂತು?
  ನಾವು-ನೀವಿಂತೆಂದು ತೊರೆವೆವದನು|
  ಸೇವೆಯನ್ನಾತ್ಮದಿಂ ಗೈವಾತನೆಲ್ಲೆಡೆಯು
  ತೀವಿಹ ನಿರಾಕಾರವನೆ ಕಾಂಬುವಂ||

 2. ಅಹಲ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಗೌತಮನ ಯೋಚನೆ:

  ಕಲ್ಲಾಗಿಸೇನೀಕೆಯನಾಂ ಗಡೆಂದಿಗೋ
  ಇಲ್ಲಿಂದಿಗಾರಿತ್ತನೊ ಜೀವಮಂ, ಮಿಗಿಲ್|
  ಸೊಲ್ಲಾದುದೇನಾತನದೆನ್ನ ಶಾಪಕಿಂ
  ಹೊಲ್ಲಾದುದೆನ್ನಂದಿನ ಭಾವಮೀಕೆಯೊಳ್|| (ಇಂದ್ರವಂಶ)

 3. ಸಮಸ್ಯಾಪೂರಣ:

  ಇರುವುವೆರಡೆ ವಸ್ತ್ರಂ ಮೈಯ ಮೇಲೊಂದು ಮತ್ತಂ
  ಹರಡಿ ಗಳುವೊಳಿರ್ಕುಂ ನಿರ್ಧನರ್ಗಂತೆ ನೋಡಲ್|
  ಪರಿದುಡುಗೆಯೆ ನಿತ್ಯಂ; ರಾಣಿಗಂ ಚಂದಮಲ್ತೇ
  ಪರಿದವೊಲಿರುವೆಂತೋ ವೇಷಭೂಷಂಗಳೆಂಬೆಂ||

 4. ಇಷ್ಟದ ಮರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ

  ಎಷ್ಟು ಯೋಚಿಸಿದರೂ ಬೋಧದಾರಿದ್ರ್ಯಗಳ-
  ನಿಷ್ಟವೇ ಕಾಡುತಿದೆ ಈ ವಿಷಯದೆ|
  ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾ ಬಲ್ಲೆ ಕಲ್ಪತರುವೀವುದೆನು-
  ತಿಷ್ಟಪೇಯವನೆಲ್ಲ ಋತುಗಳೊಳ್ ತಾನ್||

 5. ದೇವರಿಲ್ಲದ ಗುಡಿಯ ಜೀವಕೇಂದ್ರವು ಜಡವು
  ನಾವಿಕನು ತೊರೆದಂತ ದೋಣಿಯಂತೆ|
  ಭಾವಭಕ್ತಿಗಳಿರದ ಉತ್ಸವಗಳೆಷ್ಟು ದಿನ
  ಕಾವನಿಲ್ಲದ ದಾವ ಕಾಡದಿರದೇ||

  • ಹೊಳ್ಳರು ದಾರಿತಪ್ಪಿ ಬಂದಂತಿದೆ! ಮರುನಲ್ಬರವು. ಪದ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯದಿರಿ.

   • ನಮಸ್ತೇ ಇನ್ನು ಸೇವೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ

   • ಖಾರ’ಸೇವೆ’ಯದೇನು ಚೌಚೌ ಗಡೇನಯ್ಯ
    ಖೀರು-ಬೋಂಡಗಳನೇನಾರೆ ತಿನ್ನು|
    ವಾರವಾರಕೆ ಬಂದು ತಪ್ಪದೆಲೆ ನೀನಿಲ್ಲಿ
    ಗೀರಿಹೋಗೊಂದೆರಡು ಪದ್ಯಗಳನು||

 6. ಗುಡಿಯೇನು ಬಯಲೇನು ’ದೇವ’ರಿರದೆಡೆಯುಂಟೆ
  ಅಡಿಗಡಿಗರೂಪರೂಪದಿನಿರುವನು|
  ತೊಡಕೆಂತೊ ನಿನಗೆ ’ವಿಗ್ರಹ’ವಿಷಯದೊಳಗಕ್ಕು
  ಕಡೆಯುತಿಹರಲ್ತೆ ಶಿಲ್ಪಿಗಳತ್ತ ಕಾಣ್||

 7. ಅಹಲ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಗೌತಮನ ಯೋಚನೆ – ಪ್ರೊ|| ಅ. ರಾ. ಮಿತ್ರರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ:

  ಮಾಲಿನ್ಯಮಯ ನೀನು ನಿಲ್ಲಲ್ಲೆ ಒಳಬರದೆ
  ಕಾಲೆತ್ತಿ ಹೊಯ್ದಿಹವೊ ಎನಿತು ನಾಯಿ|
  ಆಲೇಪ ಗೈದಂಟುವಾಳ-ಸೀಗೆಗಳ ಮೀಯ್
  ಕಾಲಾಂತರದೆ ಗಬ್ಬು ಕಳೆದೀತು ಕಾಣ್||

 8. ಶಾಪವಿಮೋಚಿತಳಾದ ಅಹಲ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಗೌತಮನ ಯೋಚನೆ

  ಕಾಂತೆಯ ಬರವಂ ಕಾಣಲ್
  ಭ್ರಾಂತಿಯೆ ಮತ್ತಡರಿಕೊಂಬುದೆಂದು ಪರಿಕಿಸಲ್|
  ಶ್ರಾಂತೆಯ ಕಳಂಕ ರಹಿತ ಸು-
  ಕಾಂತಿಗೆ ಬೆರಗಾದನಲ್ತೆ ಗೌತಮನಾಗಳ್||

 9. ಶೂನ್ಯವಾವೆಡೆಯೊಳಿದೆ ಲೋಕದೊಳ್, ದಿವ್ಯಚೈ-
  ತನ್ಯವಿರದೆಡೆ ಶಾಠ್ಯವೇ ಮೆರೆವುದೈ|
  ಅನ್ಯಾನ್ಯದುರ್ವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂದರಿಯೆ
  ಧನ್ಯ ನೀ ದೈವವನ್ನಲ್ಲೆ ಕಂಡೆ||

 10. ಪರಿದುಡುಗೆಯೆ ನಿತ್ಯಂ ರಾಣಿಗಂ ಚಂದಮಲ್ತೇ
  ===

  ಮೆರೆದಿರೆ ದಮಯಂತಿ ಪ್ರೀತನೊಳ್ ಪ್ರಾಂತದೊಳ್ ಮೇ
  ಣರಸಿಗೆ ವಿಧಿಚಿತ್ತಂ ಕಾಡಿರಲ್ ಕಾಡಿನೊಳ್ ತಾ
  ನರಸುತೆ ಪತಿಯಂ ಲೋಭಂಗಳಂ ಜೈಸಿರಲ್ ಹಾ!
  ಪರಿದುಡುಗೆಯೆ ನಿತ್ಯಂ ರಾಣಿಗಂ ಚಂದಮಲ್ತೇ

  ===
  ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಲೋಭಕ್ಕೂ ತುತ್ತಾಗದೆ ಪತಿಯನ್ನರಸುತ್ತಿರುವ ದಮಯಂತಿಗೆ (ಕಾಡಿನೊಳ್) ಪರಿದುಡುಗೆಯೆ ನಿತ್ಯಂ ಚಂದಮಲ್ತೇ

 11. ಚಳಿಗಾಲಂ ಬಂದುದೀಗಳ್ ನಿರುಕಿಸೆಲವೊ ನೀಂ ಸಾಲುಸಾಲ್ ಮಾಮರಂಗಳ್
  ತೊಳಗುತ್ತುಂ ಪರ್ಣಗುಚ್ಛಂ ಸುಖಮನೆನಿತೊ ಕಣ್ಗಿತ್ತಿರಲ್ ತಾಮ್ರವರ್ಣಂ|
  ಬಿಳಿವೂಗಳ್ ಲಕ್ಷಲಕ್ಷಂ ಗಮಲು-ಬಿಳುಪದೇಂ ಬಿೞ್ದುಪೋಗುಂ ಗಡೆಂತೋ
  ತಳೆಗುಂ ತಾಂ ಪಣ್ಣನಲ್ಪಂ ಬಿಸಿಲ ಋತುವೊಳೈ ನೂರುಪೂವಿಂಗಮೊಂದಂ|| ಮಹಾಸ್ರಗ್ಧರಾ

  • Super.

  • ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಚಳಿ ಇದ್ದಾಗ ಛಳಿ ಅಂತ ಅರ್ಥವೋ 🙂 ? ಪದ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ!

   • ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗಿಂತ ಪ್ರಮಾಣವೆ? 🙂 ತಪ್ಪನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟುದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಮೂಲದಲ್ಲಿಯೇ ತಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ.

 12. ವೃತನಿಷ್ಠಳಾದಳೌ ಚಳಿಗಾಲದಾದಿಯೊಳ್
  ನುತವಸಂತದಿ ಪೂವ ಸುರಿದುಕೊಂಬಳ್|
  ಸುತಫಲಂಗಳ ಹೊತ್ತು ಮಾಮರಳು ಮತ್ತೆ ತಾನ್
  ಋತುಸ್ನಾತೆಯಾಗಿಹಳು ಮಳೆಗಾಲದೊಳ್||

  • correction:

   ವ್ರತನಿಷ್ಠಳಾದಳೌ ಚಳಿಗಾಲದಾದಿಯೊಳ್
   ನುತವಸಂತದಿ ಪೂವ ಸುರಿದುಕೊಂಬಳ್
   ಸುತಫಲಂಗಳ ಹೊತ್ತು ಮಾಮರಳು ಮತ್ತಿದೋ
   ಋತುಸ್ನಾತೆಯೌ ಚೆಲುವೆ ಮಳೆಗಾಲದೊಳ್

 13. नृपतिवचनमद्द्धा पालयन् लीलया यो
  विपिनमगमदिन्द्रो रामचन्द्रः सदारः
  निजसुपतिसुकर्थं तद्वने त्यक्तसंम्पत्
  विलसति नृपनारी छिन्नवस्त्रेण नित्यं

  • ಶ್ರೀಕರರಿಗೆ ಪದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪದ್ಯಭಾವ ಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ’ಸುಕರ್ಥಂ’ ಎಂಬುದೊಂದು ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿಡದೆ ಸತತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದ.

   • ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು..
    ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅದು ‘ಸುಖಾರ್ಥಂ’

  • Very nice pUraNa.
   ಸುಪತಿ ಬದಲು ರಮಣ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು.

 14. धर्मार्थं या ब्रह्मणा मे प्रदत्ता
  अर्थेऽनर्थे या स्थिता मत्-सहाया ।
  कामार्ता या देवराजं सिषेवे
  सैवेदानीम् मोक्षलक्ष्म्या चकास्ति ॥

  ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವಳು, ಸಂಪತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗಲೂ ನನ್ನೊಡನೆ ಇದ್ದವಳು, ಕಾಮಾರ್ತಳಾಗಿದೇವರಾಜನನ್ನು ಸೇವಿಸಿದವಳು – ಅವಳೇ ಈಗ ಮೋಕ್ಷದ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ (ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯಿತು ಎಂದು ಭಾವ)

  • Realised that there is a sandhi between the first and the second pādas, causing the chandas to break.
   Therefore, modified it as below.
   या धर्मार्थं ब्रह्मणा मे प्रदत्ता
   यार्थेऽनर्थे च स्थिता मत्-सहाया ।
   या कामार्ता देव्राजं सिषेवे
   सैवेदानीम् मोक्षलक्ष्म्या चकास्ति ॥

 15. Realised that there is a sandhi between the first and the second pādas, causing the chandas to break.
  Therefore, modified it as below.
  या धर्मार्थं ब्रह्मणा मे प्रदत्ता
  यार्थेऽनर्थे च स्थिता मत्-सहाया ।
  या कामार्ता देव्राजं सिषेवे
  सैवेदानीम् मोक्षलक्ष्म्या चकास्ति ॥

 16. Samasya:

  परिजन-परिषेव्या दूरभाषा-निमग्ना
  चरणधृत-शलाका चित्रकेशावतंसा ।
  धृत-युतक-विशेषा शुद्ध-चर्मोरुकेयं
  विलसति नृपनारी छिन्न-वस्त्रेण नित्यम् ॥

  Served by her retinue, engrossed in her phone, wearing nails (pointed heels) on her feet, adorned with colourful hair (or colourful hair-ornament), wearing a beautiful shirt and trousers made of pure leather, this wife of a king (MLA /MP in modern context?) shines in torn clothes always.
  A king can be a political leader in the modern context.
  Ripped jeans are considered fashionable 🙂

  • The picture I had in mind was that of the young wife of a political leader doing her regular shopping in a mall. Not sure if that was conveyed!

  • Modern ರಾಣಿಗೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಪರಿಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 🙂

  • Very nice..
   ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಮ್ಮ ಪೂರಣ..

 17. ಧನ್ಯವಾದಗಳು

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)