Aug 312015
 

‘ಕಲಿಭೀಮನೆ ಬೆರ್ಚುವಂ ಗಡಾ’ ಎಂಬ ಚಂಪಕ-ಉತ್ಪಲಮಾಲೆಗಳ ಪಾದಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಪೂರಣವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ

Ramaprasad KV liked this post
Aug 242015
 

ವರ್ಣನೆಯ ವಸ್ತು ಮತದಾರನ ಬೆರಳಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವ ಗುರುತು

Vishnuprasad Bhat liked this post
Aug 172015
 

ಶೈಲಂಗಳೇ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದುದಲ್ತೆ ಕಾಣ್

Aug 062015
 

आषाढमासस्तु कविकुलगुरुकालिदासप्रियमासः। अत एव मासेस्मिन् समस्यायां सः कर्णाटभाषायां काव्यं करोति | समस्या : कर्णाटोक्त्यां कवनमकरोत् कालिदासः कवीन्द्रः| छन्दः : मन्दाक्रान्ता AshADha being very much beloved to the greatest poet kAlidAsa, the topic also is about him. i.e. “kAlidAsa wrote poetry in kannada”. The line is set in mandAkrAntA metre which is one of his favourite […]

Aug 022015
 

‘ತಾನೇತಕೋ ನಕ್ಕಳಯ್’ ಎಂಬ ಪಾದಾಂತ್ಯವನ್ನು ಬಳೆಸಿ ಪದ್ಯಪೂರಣವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಪಾದಾಂತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೇಭ/ಶಾರ್ದೂಲ, ಪಂಚಮಾತ್ರಾಚೌಪದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು

Jul 072015
 

वृक्षाद्दृष्ट्वा शफरपतनं जीवलोको जहर्ष | इति पादमुपयुज्य समस्यापूरणं कुर्मः |