Jul 032020
 

1) ಶ್ರೀ ರಾ. ಗಣೇಶರ ಪರಿಹಾರ:
ಪದಪಿಂ ಪಾರ್ವತಿಯಂದು ಚಂದದ ತಪಸ್ಸಂ ಗೆಯ್ದು ಸರ್ವೇಶನಂ
ಸದಯಾನಂದನಚೈತ್ರನಂ ಮದುವೆಯಾಗಲ್ಕೆಂದು ನೋನಲ್ ಸ್ವಯಂ|
ಚಿದಚಿದ್ರೂಪಧರಂ ಸಮೀಪಿಸಿ ಕರಂಗೊಳ್ವಾಗಳೆಂಬರ್ ಬುಧರ್
ನದಿಯಂ ಕಂಡೊಡನೋಡಿಬಂದುದೊಲವಿಂದಂ ಸೇರ್ದುದಯ್ ಸಾಗರಂ||

2) ಶಶಿಕಿರಣ್ ರವರ ಪರಿಹಾರ:
ಕಲ್ಯಸ್ಫಾಯದತೀವ್ರರಾಗವಿಗಲದ್ವೈಶದ್ಯಕಲ್ಪಾಂ ಕವಿ-
ಸ್ಫೂರ್ತಿಸ್ಫೂರ್ಜಿತವಕ್ರವಾಗನುಕೃತಿಂ ತಾಂ ಕೃತ್ರಿಮತ್ವಾತಿಗಾಮ್|
ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಸ್ಮೇರತತಿಂ ಪಿತಾ ಪ್ರಿಯಶಿಶೋರ್ಲೀನಕ್ಲಮಃ ಸ್ಯಾತ್ತಥಾ
ಸಿಂಧುಂ ಸತ್ವರಮೀಕ್ಷ್ಯ ತತ್ತನುತನೌ ಸಂಲೀಯತೇ ಸಾಗರಃ||
(ಮುಂಜಾನೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿರುವ ನವುರಾದ ಕೆಂಪಿನಲ್ಲಿಯ ವಿಶದತೆಯಂತಿರುವ, ಕವಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಮಿಂಚಿದ ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ, ಕೃತ್ರಿಮತೆಯ ಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲದ ಮಗುವಿನ ನಗುವನ್ನು ನೆನೆದು ಹೇಗೆ ತಂದೆ ತನ್ನ ಶ್ರಮವನ್ವು ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೋ ಹಾಗೆ–ನದಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಸಮುದ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಕಾಂಚನಾರವರ ಪರಿಹಾರ-೧:
ಎದುರೊಳ್ ಬಂದರನೀಕ್ಷಿಸುತ್ತುಮವಳೇ ಬಂದಿರ್ಪಳೆಂದಭ್ದಿಯಾ,
ಪದಪಿಂದೋಡುತೆ ಬಂದೊಡೇನು! ಸತತಂ ನೈರಾಶ್ಯದಿಂ ಸಾಗಿರಲ್,|
ಮುದಮಂ ನೀಡುತುಮಂತು ಬೆಟ್ಟಮಿಳಿಯಲ್, ವೀಚೀಕರಂ ಬೀಸುತುಂ,
ನದಿಯಂ ಕಂಡೊಡನೋಡಿ ಬಂದುದೊಲವಿಂದಂ ಸೇರ್ದುದಯ್ ಸಾಗರಂ||
ಅವಳೇ (ನದಿ) ಬಂದಿರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು, ಎದುರು ಬಂದವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೋಡೋಡಿ ಬಂದು ನಿರಾಶನಾಗಿ ಪಿಂದಿರುಗುತ್ತುಮಿರಲಾಗಿ, ಕಡೆಗೂ ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದವಳನ್ನು ವೀಚೀಕರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು

4) ಕಾಂಚನಾರವರ ಪರಿಹಾರ-೨:
ಹೃದಯೋತ್ಕರ್ಷಣದಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣನ ತೆರಂ ತಾನಾಗವೇಳ್ಕೆನ್ನುತುಂ,
ಮುದದಿಂ ಪೊತ್ತಿರೆ ಜಂತುವಂ ಪವಳಮಂ ರತ್ನಂಗಳಂ ಗರ್ಭದೊಳ್,
ಪದಪಿಂ ತನ್ನೆಡೆಗೈದಳಂ ತ್ಯಜಿಪುದೇಂ!ಪೆಣ್ಣೆಂದು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದಿಂ!
ನದಿಯಂ ಕಂಡೊಡನೋಡಿ ಬಂದುದೊಲವಿಂದಂ ಸೇರ್ದುದಯ್ ಸಾಗರಂ

5) ಕಾಂಚನಾರವರ ಪರಿಹಾರ-೩:
ಇದು ಕಾಂತಾರದ ಪಣ್ಣನರ್ತಿಯೊಳೆ ತಾಂ ತಿಂಬೊಂದು ಚಾಪಲ್ಯಮೋ!
ಮುದದಿಂ ವಾರಿಯಪೂರ್ವಮಾಧುರಿಯನೇ ಪೀರಲ್ಕೆ ಸನ್ನಾಹಮೋ!
ಪುದುವಾಳ್ದರ್ಕಳ ವಾರ್ತೆಯಂ ಜಗದೊಳಿಂದಾಲಿಪ್ಪ ಸದ್ಭಾವಮೋ!
ನದಿಯಂ ಕಂಡೊಡನೋಡಿ ಬಂದುದೊಲವಿಂದಂ ಸೇರ್ದುದಯ್ ಸಾಗರಂ
(ನದಿಯು ಹೊತ್ತು ತರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಸೆಯೋ!, ನದಿಯ ನೀರಿನ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹೀರುವ ಆಸೆಯೋ! ನದಿಯ ಇಕ್ಕೆಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೂಡಿಬಾಳುವವರ ಕ್ಷೇಮಸಮಾಚಾರವನ್ನು(ವಾರ್ತೆ) ಅರಿವ ಒಳ್ಳೆಯತನವೋ!… ನದಿಯನ್ನು ಕಂಡು, ಅಚಲವಾದ ಸಾಗರ….)

6) ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಕೊಪ್ಪಲತೋಟರ ಪರಿಹಾರ:
ಅದು ದಲ್ ವಿಷ್ಣುಪದೋತ್ಥಮಾಗಿ ಕವಿಯಾ ಸದ್ಭಾಜನಕ್ಕೈದು ಮ-
ತ್ತಿದೊ ಹೈಮಾಚಲಗಾಮಿಯಾಯ್ತು ಜವದಿಂ ವಿಶ್ವೇಶಮಸ್ತಸ್ಥಿತಂ|
ಪದಪಿಂದೆಯ್ದಿರೆ ವೀಚಿಹಸ್ತಗಳೊಳಂ ತಾಂ ಸ್ವಾಗತಂ ಗೆಯ್ಯುತುಂ
ನದಿಯಂ ಕಂಡೊಡನೋಡಿ ಬಂದುದೊಲವಿಂದಂ ಸೇರ್ದುದಯ್ ಸಾಗರಂ||
(ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಭಾಜನಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಶಿವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದುದು, ಎಂದು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ತರಂಗಗಳೆಂಬ ಕೈಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗರವೇ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರಿತು)

7) ಉಷಾರವರ ಪರಿಹಾರ:
ಮೃದುಲಂ ಮೋಹಕಮಾದಮುದ್ದುಗರುವುಂ ಚೈತನ್ಯಮಂ ಪೊಂದುತುಂ
ಪದಮಂಮೆಟ್ಟದೆಮೆಟ್ಟುತುಂ ಜಿಗಿಜಿಗಿಲ್ದುಂತಾನದಂಬಾಯೆನಲ್ |
ಮುದದಿಂ ಧಾವಿಸಿ ಗೋವೊಡಂ ಮೊಲೆಗೊಡಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯಮೇನಂತುಟೇ
ನದಿಯಂ ಕಂಡೊಡನೋಡಿ ಬಂದುದೊಲವಿಂದಂ ಸೇರ್ದುದಯ್ ಸಾಗರಂ ||
ನದಿಯು ಸಾಗರದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ “ಮರಿ”ಯೇ ಅಲ್ಲವೇ?!!

Jul 032020
 

ಶ್ರೀಧರ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮರ ಪರಿಹಾರ
ಲೋಪಮಾಗಳ್ಕೆ ತನ್ನಿಂದಂ
ಶಾಪಮೀಯಲ್ ವಿನಾಯಕಂ
ಭಾಪಿಂ ಬೆನ್ನನೇತಕ್ಕಂ
ತೋರ್ಪನೋ ಚೌತಿ ಚಂದ್ರನಾ

ಉಷಾರವರ ಪರಿಹಾರ (ವಿನೋದವಾಗಿ)
ಸಾಕಾರನೊಮ್ಮೆಗೆ ನಿರಾಕಾರ ಮಗದೊಮ್ಮೆ
ಏಕಾಂತಮಿರುವಾಗೆ ತಾರೆಯರೊಡಂ
ಆಕಾರಮಿಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತೇಳು ತಿಂಗಳೊಳ್
ನಾಕಾಣೆನೆಂತು ಮತ್ತೊಂದು ಮೊಗವುಂ ?!!
ಹೀಗೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪದ್ಯ !!
ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ದಿನ, 1 ದಿನ – ಪೂರ್ಣ ಮುಖ, 1 ದಿನ – ನಿರಾಕಾರ, 27 ದಿನ – 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಜೊತೆ – 20+7 ಬೇರೆಬೇರೆ ಮುಖಗಳು, ಒಟ್ಟು 29 ಮುಖಗಳಾದವು. ಅವನ “ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ” ಯಾವುದು?

Jul 032020
 

1) ಶ್ರೀಲಲಿತಾ ರೂಪನಗುಡಿಯವರ ಪರಿಹಾರ: महायुद्धे पूर्णे भुवन-बहु-भारे विगलिते बृहद्वृक्षस्याधो हसितवदनेन क्रमविदा । हृषीकेशेनान्ते प्रतिगमननाट्यं स्वमनसो विनोदार्थं सार्थं घटितमथ मृत्यु-प्रकरणम् ॥ (ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ಯಾಣ) 2) ಉಷಾ ಉಮೇಶರ ಪರಿಹಾರ-೧: ಅನೂಚಾನಂ ಸಾವೈ, ನಶಿಸುತುದಿಸಲ್ ಮಾನವರೊಳಿಂ ತನಂತಂ ಚೈತನ್ಯಾನ್ವಿತಕಣಚಯಂ ತಾಮನುದಿನಂ| ಪುನರ್ಜನ್ಮಕ್ಕಂ ನಿಶ್ಚಿತಮದನಿವಾರ್ಯಂ ಮರುಳೆ ಕಾಣ್ ವಿನೋದಕ್ಕಂ ತಕ್ಕಂತೊದವಿದುದು ಮೃತ್ಯು ಪ್ರಕರಣಂ!! ಮಾನವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯ ಜೀವಕಣಗಳು ಸತ್ತು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುವಾಗೆ – ಪುನರ್ಜನ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಮರಣದಾಟದ ಬಗೆಗಿನ ಪೂರಣ 3) ಉಷಾ […]

Jul 032020
 

1) ಅವಧಾನಿ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಕೊಪ್ಪಲತೋಟರ ಪರಿಹಾರ: ಖಂಡಿಸಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಂಗಳ ಮಂಡನೆಯಂ ಮಾಡದಿರ್ಪರಿವರಿಂತೀ ವೈ-| ತಾಂಡಿಕವಾದಂಗೆಯ್ದಿರೆ ಪಂಡಿತರುಂ ಸೋಲ್ತರಲ್ತೆ ಪಾಮರರಿದಿರೊಳ್|| (ಪಾಮರರಾದರೂ ಖಂಡನೆ ಮಂಡನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಬರಿದೇ ವಿತಂಡವಾದ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಪಂಡಿತರೂ ಅವರ ಎದುರು ಸೋತರು) 2) ಶ್ರೀ ಕೆ. ಬಿ. ಎಸ್. ರಾಮಚಂದ್ರರ ಪರಿಹಾರ: ದಂಡದ ಮಾತಾಡುತಲೆ ವಿ- ತಂಡವ ಮಾಳ್ದವನ ಕೂಡೆ ಸೋಗಂ ಬಿಡುತಿ-| ನ್ನುಂಡಾಗಿರೆ ಸುಖನಿದ್ರೆಗೆ ಪಂಡಿತರುಂ ಸೋಲ್ತರಲ್ತೆ ಪಾಮರನೆದುರೊಳ್|| 3) ಶ್ರೀಧರ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮರ ಪರಿಹಾರ: ಭಂಡಂ ಪುಸಿಯುಲಿಯಿಂದಂ ಕೊಂಡಾಡಲ್ ಮದ್ಯಪಾನಕಾಹ್ವಾನಿಸಿರಲ್| […]