Jul 302014
 

परिसंख्यायुतां स्मृत्वा भट्टबाणस्य भारतीम् | अधुना पद्यमासेऽस्मिन् कुर्म उद्यानवर्णनम् || परिसंख्यालङ्कारं उपयुज्य उद्यानवर्णनं कुर्मः| सन्त्यनन्तोदाहरणानि बाणभट्टस्य कादम्बर्याम् |

Jun 292014
 

“हारतां भजति नूपुरपाली” इति पद्यस्य अन्तिमपादं उपयुज्य समस्यापूरणं कुर्मः