೧೪ – ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ

 

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||‌ ರಾ. ಗಣೇಶರ ಛಂದಸ್ಸು ತರಗತಿಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಭಾಗ – ಭಾಮಿನೀ ಷಟ್ಪದಿ ::

  3 Responses to “೧೪ – ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ”

 1. In the 4 line “sasasataamruta…”, it must be 3+4+3+4 right?
  i.e. ‘sarasa’ + ‘taamruta’ + ‘vadhara’ + ‘dallire’. Is this correct?
  In this ‘vadhara’ is actually 4 letters and not 3.
  The middle letter is ‘dha’ (guru) and not ‘da’ (laghu). laghu-guru-laghu = 4 letters.
  Please correct me where i am wrong.

 2. Oops.. Got confused with the basics. I thought all ‘mahaapraanas’ are ‘guru’s.
  So ‘vadhara’ is infact 3 gurus 🙂

 3. Sorry again. ‘vadhara’ is 3 laghus.

Leave a Reply to Sunil GR Cancel reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)