Apr 132015
 

ರಂಭಾರಾವಣರಿರ್ವರಾ ಮದುವೆಗಂ ರಾಮಂ ಗಡಾ ಜೋಯಿಸಂ

Mar 162015
 

“ಸತ್ಪಾತ್ರರಂ ಕಾಣೆನಯ್” ಎನ್ನುವ ಪಾದಾಂತ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಪದ್ಯಪೂರಣ ಮಾಡಿರಿ

Jan 122015
 

‘ಸೌಂದರ್ಯದುತ್ಕರ್ಷಮಯ್’ ಎಂಬ ಪಾದಾಂತ್ಯದಿಂದ ಪದ್ಯಪೂರಣವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ.

ಪಂಚಮಾತ್ರಾಚೌಪದಿ/ಮತ್ತೇಭ/ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪಾದಾಂತ್ಯವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ

Nov 112014
 

ಸಾಕಾಗಿರ್ಪುದು ಗಂಡ ಸಂಗಮೆನುತುಂ ಬಿಕ್ಕುತ್ತಲಿರ್ದಳ್ ಗಡಾ

Manjunath Sharma liked this post
Sep 282014
 

‘ಮಾಂಗಲ್ಯಮೇ ಮಂಗಲಂ’ ಎಂಬ ಮತ್ತೇಭ/ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ ಛಂದಸ್ಸುಗಳ ಪಾದಾಂತ್ಯದಿಂದ ಪದ್ಯಪೂರಣವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ

Aug 182014
 

ಸೀತಾನ್ವೇಷಣೆ ಸಲ್ಲದೆಂದನುಜನಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠಂಗೆ ಪೇಳ್ಗುಂ ಗಡಾ

Aug 032014
 

‘ವಿಸ್ಫೂರ್ಜಿತಶ್ರಾವಣಂ’ ಎಂಬ ಪಾದಾಂತ್ಯವನ್ನು ಬಳೆಸಿ ಪದ್ಯಪೂರಣ ಮಾಡಿರಿ

May 262014
 

‘ಭವ್ಯಾದ್ಭುತಂ ಭಾರತಮ್’ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಪದ್ಯಪೂರಣವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ

Apr 292012
 

ಗಡ್ಡಂ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ ! ಎನುತ್ತೆ ನುಡಿದಂ ಪ್ರೇಯಂ ನಿಜಪ್ರೀತೆಗಂ

ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪದ್ಯದ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸಾಲು ಹೀಗಿರುವಂತೆ ಪದ್ಯ ರಚಿಸಿರಿ

[ ಶಾ.ವಿ :: ನಾನಾನಾನನನಾನನಾನನನನಾ | ನಾನಾನನಾನಾನನಾ ]