Nov 102020
 

ವರ್ಣನೆಯ ವಸ್ತುಗಳು:

೧. ಆಕಾಶದ ಬಣ್ಣಗಳು

೨. ಹಾರುವ ಕುದುರೆ

೩. ಮಲೆನಾಡಿನ ಒಂಟಿಮನೆ 

ಅರ್ಧಸಮವೃತ್ತವಾದ ಔಪಚ್ಛಂದಸಿಕಾ  ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ:

ನರನಿಂದಾದುದು ವಾನರಂಗಳಲ್ತೇ 

ಗತಿ:

ನ ನ ನಾ ನ ನ ನಾ ನ ನಾ ನ ನಾ (ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಮೂರನೇಯ ಸಾಲುಗಳು)

ನ ನ ನಾ ನಾ ನ ನ ನಾ ನ ನಾ ನ ನಾ ನಾ(ಎರಡನೇಯ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇಯ ಸಾಲು)

Nov 022020
 

ವರ್ಣನೆ:

೧. ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗದ ವರ್ಣನೆ

೨. ಜೇಬು

೩. ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಉಡುಗೊರೆಯಾದಾಗ

ಶಾರ್ದೂಲದ ಸಮಸ್ಯೆ:

ಸೂರ್ಯಂ ರಾತ್ರಿಗೆ ಭೂಷಣಂ ದಿವಸಕಂ ಚಂದ್ರಂ ಮಹಾಭೂಷಣಂ 

Oct 202020
 

ವರ್ಣನೆಯ ವಸ್ತುಗಳು:

೧. ಗಿರಿಗಿಟ್ಟಲೆ ಆಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪಾಲೆ-ತಿಪ್ಪಾಲೆ ಅಟ 

೨. ಆರಾಮಾಸನ ()

೩. ಕೈಬರಹ

ವಸಂತತಿಲಕ-ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ: 

ಮಯ್ಯಾಗೆ ಭಸ್ಮಭರಿತಂ ಹರಿಗೊಪ್ಪುಗುಂ ಕಾಣ್ 

Oct 052020
 

ವರ್ಣನೆಯ ವಸ್ತುಗಳು:

೧. ಹನುಮಂತನ ಬಾಲ

೨. ಪ್ರವಾಸದ ಆಯಾಸ

೩. ವಸಂತದ ವನಿತೆಯರು

ಮತ್ತೇಭ/ಶಾರ್ದೂಲ, ಪಂಚಮಾತ್ರಾಚೌಪದಿ ಮುಂತಾದ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪಾದಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಸಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಪೂರ್ಣಮಾಡಿ:

ನಿದ್ರಾಸಮುದ್ರಂ ಶಿವಂ

Sep 282020
 

ವರ್ಣನೆಯ ವಸ್ತುಗಳು:

೧. ಕಾಲು ಮುರಿದ ಮಂಚ

೨. ಕವಿಗಳಿಗೂ ಕಪಿಗಳಿಗೂ ಸಂವಾದ

೩. ಸುನಾಮಿ

ಅರ್ಧಸಮವೃತ್ತವಾದ ವಿಯೋಗಿನೀ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ:

ಪಸುರಾಯ್ತಯ್ ಭರದಿಂದೆ ಕೆಂಪು ಕೇಳ್

ಗತಿ:

ನ ನ ನಾ ನ ನ ನಾ ನ ನಾ ನ ನಾ (ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಮೂರನೇಯ ಸಾಲುಗಳು)

ನ ನ ನಾ ನಾ ನ ನ ನಾ ನ ನಾ ನ ನಾ(ಎರಡನೇಯ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇಯ ಸಾಲು):

Sep 212020
 

ವರ್ಣನೆಯ ವಸ್ತುಗಳು:

೧. ಶ್ಮಶಾನದ ನೆಲ

೨. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹಾರ

೩. ಬಸುರಿಯ ಬಯಕೆ


ಕಂದಪದ್ಯದ  ಸಮಸ್ಯೆ:

ತುಟಿಗಂ ಮೆತ್ತಲ್ಕೆ ಖಾದ್ಯಮದೆ ಬಲಮೀಗುಂ 


ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಸಮಸ್ಯೆ

अधराहितान्नमचिरेण शक्तिकृत्

Aug 312020
 

ವರ್ಣನೆಯ ವಸ್ತುಗಳು:

೧. ಋಷ್ಯಾಶ್ರಮ

೨. ಕುರಿಯ ತಲೆ

೩. ಸುಳ್ಳಿನ ಸ್ವಗತ

ಸಮಸ್ಯೆಯ ವಸ್ತು:

ಪೊಳೆವುದೆಲ್ಲವು ಚಿನ್ನಮೇ

(ಪಲ್ಲವ, ಭಾಮಿನೀಷಟ್ಪದಿ, ಪಂಚಮಾತ್ರಾ ಚೌಪದಿ ಮುಂತಾದ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ)

Aug 102020
 

ಸಂಜೀವರ ಪದ್ಯ:
ಅಳೆಯುವೇನೆನ್ನ ನೀನೀಯಳತೆಗೋಲಿನೊಳೆ?
ಕಳೆ! ನಿನ್ನ ತಿಳಿವಾದರೋ ಪಳತು ಕಾಣಾ
ತುಳಿದಿಳೆಯನಳೆದಿಹನು ಜಗವನಾಳುವವ ನಿ
ನ್ನಳೆಯೇನು? ತಾಳು ತಾಳೆಂದೆಂದಿಗುಂ
———
ರಾಮಚಂದ್ರರ ಪದ್ಯ:
ಮುದದೆ ಸದನವ ಕಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳೆತ್ತಲೊ ಪೋಗ-
ಲುದಕವಿಲ್ಲದ ಭವ್ಯ ಬಾವಿಯಂತೆ|
ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟೆ ತಾನೆತ್ತೊ ಪರಿದಪುದು
ಮದುವೆ ಪಳತಾಗಿರ್ದ ಕೂರ್ಮೆಯಂತೆ||
———
ಸೋಮಶೇಖರರ ಪದ್ಯಗಳು:
ಲಕ್ಷಾಂತರದ ಪಣದ ಜನ್ನದಿಂ ಜನಿಸಿತುಂ
ದಕ್ಷೆತೆಯನೆಸಗಿ ನಿಂತಯ್, ಮನುಜರೋಳ್|
ದೀಕ್ಷೆಯಿರ್ಪೊಡಮೀಕ್ಷೆ ಮಿತಿಯರಿವನರುಪಿ ನೀಂ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಪೆಯಲ್ತೆ ಚಿರಕಾಲಕಂ||

ಚಾಚಿರಲ್ ಬಾಹುವಿಂ ಪಿಡಿದೆಯೇನಿರ್ದಡಂ
ತೋಚಿಕೆಯನನುಸರಿಸುತುಂ ಬಳೆದಯಯ್|
ಔಚಿತ್ಯಮುಳಿದಿರ್ಪ ವಾಗ್ವಿಲಾಸದ ತೆರದಿ
ಪೇಚಿಗಂ ಮಾದರಿಯವೊಲ್ ನಿಂದೆಯೇಂ??

ಆತುರದೆ ವಿಧ್ವಂಸನಂಗೆಯ್ವುದೊಂದು ಬಗೆ
ಪಾತಾಲನೊಳ್ ನೂಂಕುವೊಂದು ಬಗೆಯಯ್|
ಘಾತಿಸಲ್ ನದಿಗಿರ್ಪ ನೇರ್ಪ ಬಗೆ ದಾಂಟಿಪಂ-
ಗಾತುಕೊಳ್ಳದ ದಿವ್ಯನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಮೇ??

ಪಿಂತೆಂದೊ ದರ್ಪದಿಂ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ ಮೂರ್ತಿಯಂ
ಸ್ವಂತಿಕೆಯನುಳಿದ ಧೂರ್ತನವೆಸರಿನೊಳ್|
ನಿಂತು ನೋಳ್ಪುದೆ ಲೋಗಮಂಟಿರದ ನೆನಹುಗಳ
ಕಂತೆಯಂ ತನ್ನಾರ್ದ್ರಭಾವದಿಂದಂ||

ನದಿಯುಂ ಸೇತುವೆಯುಂ ಗಡ
ಮುದದಿಂ ಗೈವುದು ಪರೋಪಕಾರಮನೆಸಗಲ್|
ಹೃದಯದೆ ಮಚ್ಚರಮೀರ್ವರೊ-
ಳುದಯಂಗೈಯ್ಯುತೆ ವಿರೋಧಿಸಲ್ ಗತಿಯೆಂತಯ್||
——–