Jul 042020
 

ಶಶಿಕಿರಣ್ ರವರ ಪದ್ಯ:
विभातीव चिरादुल्का गर्भेतृप्तस्य कामना।
भास्वरा प्रथमे पादे पर्यन्ते गर्तगामिनी।।
(ಉಲ್ಕೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕನಾದ ಸೋಮಾರಿಯ ಆಶೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ–ಮೊದಮೊದಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಹಳ್ಳ ಸೇರುತ್ತದೆ.)

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಬ್ಬಳಲುರವರ ಪದ್ಯ:
ऋक्षैर् मन्दप्रकाशैस्तैर् दीर्घायुर्भिः किमस्ति नः?
उल्कयात्यल्पकालेपि लोक आलोकितोऽखिलः।।
(आलोकित – lit)

ವೀಣಾ ಉದಯನರ ಪದ್ಯ:
प्रतीक्षमाणं सुचिरात् स्वकान्तां
तं कामिनं निःश्वसितेद्धगात्रम्।
दिगम्बरस्येव तृतीयनेत्रात्
समुत्थितोल्का निजघान हन्त!|

ರವೀಂದ್ರಹೊಳ್ಳರ ಪದ್ಯ
ಉಲ್ಕಾಪಾತಂ ಗಗನದೊಡಲೊಳ್ ಸಂದ ಮಾಯಾವಿನೋದಂ
ಮಿಲ್ಕೀವೇಯೊಳ್ ಮೊಸರಪನಿಗಳ್ ಬೀಳ್ದೊಡಂ ಬಾನೆ ನುಂಗಲ್
ಕಲ್ಕೀಶಂ ಮೇಣದೊ ವಿರಮಿಸಲ್ ದೀಪಮಂ ಪೊಳ್ತಿಸಲ್ ಮಾ
ಸಲ್ಕೀ ದೃಶ್ಯಂ ಜನನಯನದೊಳ್ ತೋರ್ವುದಾಶ್ಚರ್ಯಹರ್ಷಂ||

Jul 042020
 

ವೀಣಾ ಉದಯನರ ಪದ್ಯ:
स्वहावैरात्मानं दशरथमिहाकर्षति बलात्
असन्तृप्तं लक्षैः परिजनयशःश्रीप्रभृतिभिः।
दुराशासैरन्ध्रीवचनकृतसम्प्रोषितसुखम्
मनः कैकेयीव श्रथति पुरुषं क्लीबधिषणम्।।

Jul 042020
 

ಉಷಾ ಉಮೇಶರ ಪದ್ಯ:
ಕಾಡಿಹರು ಗೊಟ್ಟಿಯಲಿ ಸಾಲ್ದಲೆಯ ಕಬ್ಬಿಗರು
ಸೋಡಿಬಿಡದಲೆಯೆ ಸಾಲಕದೊ ಸಾಲ|
ಕೂಡಿಕೊಡಲೆನಗೆ ಕಾಲವೆ ಸಾಲುತಿಲ್ಲವಲ
ನೀಡುವಿರೆ ನಾಲ್ನಾಲ್ಕು ಸಾಲ ಸಾಲ?!!

Jul 042020
 

ಕಾಂಚನಾರ ಪರಿಹಾರ:
ಕುಣಿಯಲಮ್ಮದು ಸೋಗೆ ಜಗತ್ತಿನೊಳ್,
ಮಣಿದು ಬೇಡಿದರಾದೊಡನುಂ ನರರ್!
ಗಣಿಸುತೀ ಪರಿ ಕಂಟಕಮಂ ದಿಟಂ
ತಣಿದರೆಂದೊ ಮಯೂರದ ವೇಷದೊಳ್!|
ನರರು ನೋಡಬಯಸಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಸೋಗೆಯು ಕುಣಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಎಂದೋ ಮಯೂರನೃತ್ಯವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ವೀಣಾ ಉದಯನರ ೨ ಪರಿಹಾರಗಳು:
शिवताण्डवमीक्षितं स्मर-
न्ननुकृत्य स्खलितः पुरः स्त्रियः।
गत इत्युपहासपात्रताम्
प्रचलाकी न हि वेत्ति नर्त्तनम्।।1

निजपिञ्छमपाहरत्पुरा-
पहरेदन्नकलेद्य मे त्विति।
यदुबाल-कलिङ्गनर्तनात्
प्रचलाकी न हि वेत्ति नर्त्तनम्।।2

Jul 042020
 

ನೀಲಕಂಠ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರ ೨ ಪರಿಹಾರಗಳು:
ವ್ಯೋಮವಿಚಿತ್ರತೆಯೆನಲೀ
ನೇಮದೆ ಖಗ್ರಾಸಭಾಸ್ಕರಗ್ರಹಣಂ ತಾಂ|
ಕ್ಷೇಮದೆ ಸರಿಯಲ್ಕರರೇ
ಸೋಮಂ ಪ್ರಸವಿಸಿದನಲ್ತೆ ಸೂರ್ಯನನೀಗಳ್||೧

ಹೋ ಮಣ್ತಿಂದೆಯೊ ನೀನೆನು-
ತಾ ಮಾತೆ ಯಶೋದೆ ನೋಡೆ ಬಾಯೊಳ್ ಸೃಷ್ಟಿ-|
ಸ್ತೋಮಮನೆ ತೋರಿ ಯದುಕುಲ-
ಸೋಮಂ ಪ್ರಸವಿಸಿದನಲ್ತೆ ಸೂರ್ಯನನೀಗಳ್||೨
ತಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರುತ್ತ ಯದುಕುಲಸೋಮ ತಾನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹೆತ್ತುದನ್ನು ತೋರಿದನು

ಕಾಂಚನಾರವರ ಪರಿಹಾರ:
ವಾಮವದನನಾ ಪೌರ್ಣಿಮೆ
ಸೋಮಂ, ಪ್ರಸವಿಸಿದನಲ್ತೆ ಸೂರ್ಯನೀಗಳ್!
ಭಾಮೆಯನಾಗಮನದೊಳಾ
ಕಾಮಿಯ ಚಿತ್ತದೊಳೆ ವೆಂಕೆಯಿಡುತೆ ವಿರಹದಾ||

ವೀಣಾ ಉದಯನರ ಪರಿಹಾರ-೧ – ಸ್ಯಮಂತಕಮಣಿಪ್ರಸಂಗ:
ರಾಮೆಯೊಡನೆ ಕರಿಗುಹೆಯಿಂ-
ದಾ ಮಣಿಯಂ ಪಿಡಿದುಂ ತಾಂ ಕೃಷ್ಣ ಬರಲ್ಕಾ|
ತಾಮಸಜನರಿಂತೆಂದರ್
ಸೋಮಂ ಪ್ರಸವಿಸಿದನಲ್ತೆ ಸೂರ್ಯನನೀಗಳ್||

ವೀಣಾ ಉದಯನರ ಪರಿಹಾರ-೨
ನೇಮದೆ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲಾ
ಕಾಮಂ ಬರೆ ಕೆಣಕೆ ತಪವ ನಿಲಿಸಲ್, ರುಷೆಯಿಂ|
ರಾಮಾ! ಧಗೆಯಾಯ್ತಯ್ಯೋ!
ಸೋಮಂ ಪ್ರಸವಿಸಿದನಲ್ತೆ ಸೂರ್ಯನನಾಗಳ್||

ಶಕುಂತಲಾ ಮೊಳೆಯಾರರ ಪರಿಹಾರ:
ತಾಮಸದಿಂದಿರೆ ನಿಜದೊಳ್,
ಸೀಮಾತೀತದೊಳೆ ದೀಪ್ತಿಯಂ ಜಗಕೀಯಲ್,|
ನೇಮದೆ ಪಡೆದವನಿಂದಂ, (ನೇಮದೆ ಪಡೆಯುತೆ ರವಿಯಿಂ)
ಸೋಮಂ ಪ್ರಸವಿಸಿದನಲ್ತೆ ಸೂರ್ಯನನೀಗಳ್।।

ಉಷಾ ಉಮೇಶರ ಪರಿಹಾರ-೧:
ಕೋಮಳಮಮಮಾ ಕಂದಂ
ಬಾಮದ ಮುಖಚಂದ್ರದಿಂದೆಸೆದ ರವಿನೇತ್ರಂ|
ಭ್ರೂಮಧ್ಯದೆಡಬಲದೆ ಕಾಣ್
ಸೋಮಂ ಪ್ರಸವಿಸಿದನಲ್ತೆ ಸೂರ್ಯನನಾಗಳ್!!
(ಬಾಮ = ಮನೋಹರ)

ಉಷಾ ಉಮೇಶರ ಪರಿಹಾರ-೨:
ಭೂಮಿಯೊಳು ಕಾಲಗಣನದ
ನೇಮಮಿದುಂ, ಹೊತ್ತು ’ತಿಂಗಳು’ ಹೆರುದು ’ದಿನ’ವಂ|
ಸಾಮಂ ಕಾಣ್ ’ಪದ’ದೊಳ್ ಗಡ
ಸೋಮಂ ಪ್ರಸವಿಸಿದನಲ್ತೆ ಸೂರ್ಯನನಾಗಳ್!!
(ತಿಂಗಳು = ಚಂದ್ರ, ದಿನ = ಸೂರ್ಯ)

Jul 032020
 

1) ಶ್ರೀಲಲಿತಾ ರೂಪನಗುಡಿಯವರ ಪರಿಹಾರ:
पितृवनतटे भर्त्रा साकं विहृत्य समागत-
प्रियकर-कराल्लब्धोन्मत्तं निपीय कपर्दिनः ।
परिचर-सती संभोज्यार्थं त्वघोर-समाहृतं
पिशितमशितं कृत्वा हृष्टा ललास मृगी मुदा ॥
ಉನ್ಮತ್ತ – ದತ್ತೂರ. ಶಿವನೊಡನೆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವನ ಪರಿಚರನಾದ ಜಿಂಕೆಯು ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಭಾಂಗವನ್ನೂ ಮಾಂಸವನ್ನೂ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಆಶಯ. ಇದು ನನ್ನ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ – ನನ್ನ ಮಗಳದು. ಅದನ್ನೇ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ versify ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

2) ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಕೊಪ್ಪಲತೋಟರ ಪರಿಹಾರ-೧:
ಹರಿಕರಿಗಳೊಳ್ ವೈರಂ ದೂರಂಗೊಳಿಪ್ಪ ತಪೋವನಂ
ಮೆರೆಗುಮಿಳೆಯೊಳ್ ದೌಷ್ಟ್ಯಂಬೆತ್ತೀ ಸ್ಥಲಂ, ಬಿಯದಂ ಕುಡಲ್|
ಹರಿಣಿಯೊಲವಿಂ ತಿಂದತ್ತಾಗಳ್ ಜಲಕ್ಕನೆ ಮಾಂಸಮಂ
ಚಿರದೆ ಕಲಿವರ್ ಸರ್ವರ್ ತಾಮಾಶ್ರಯಂ ಪಡೆದರ್ಕಳಿಂ||
(ಸಿಂಹ- ಆನೆಗಳ ವೈರವನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸುವ ತಪೋವನವೂ, ದುಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸವಿಸಿದ ಈ ಸ್ಥಲವೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧ/ಕಟುಕ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜಿಂಕೆ ಒಲವಿಂದ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದಿತು. ತಮಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ)

3) ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಕೊಪ್ಪಲತೋಟರ ಪರಿಹಾರ-೨ (ಸುಧೀರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಐಡಿಯಾದಂತೆ)
ತರಣಿ ತೆರಳಲ್ ಕಾಡೊಳ್ ಬೇಡರ್ ಸಮೀಕ್ಷಿಸಿ ಬೇಂಟೆಯೊಳ್
ದೊರೆತುದಡುತುಂ ಪಂಚಲ್ ಪೊಂದಲ್ ಮೊಲಂಗಳನೊಲ್ಲದೇ
ತರಳನಿಕರಂ ಪಕ್ವಂಗೊಂಡಿರ್ಪುದಂ ಸಲೆ ಪೊಂದುತುಂ
ಹರಿಣಿಯೊಲವಿಂ ತಿಂದತ್ತಾಗಳ್ ಜಲಕ್ಕನೆ ಮಾಂಸಮಂ||
(ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗಿದೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡರು ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಯಿಸಿ ಹಂಚುವಾಗ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೊಲಗಳನ್ನು ಒಲ್ಲದೇ, “ತರಳನಿಕರಂ” ಹರಿಣಿಯ ಒಲವಿಂ ಪಕ್ವಂಗೊಂಡಿರ್ಪುದಂ ಸಲೆ ಪೊಂದುತುಂ ಜಲಕ್ಕನೆ ಮಾಂಸಮಂ ತಿಂದತ್ತು- ತರಳರ ಗುಂಪು, ಜಿಂಕೆಯ ಮಾಂಸದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಬೇಯಿಸಿದ ಅದನ್ನು ತಿಂದಿತು)

4) ಕಾಂಚನಾರವರ ಪರಿಹಾರ-೧:
ಬೆರೆತು ಬೆಳೆಯಲ್ ವ್ಯಾಘ್ರವ್ರಾತಂಗಳೊಳ್ ಮಿಗಮೊಂದು ತಾಂ
ಕರುಣೆಯೊಡನೀ ಕ್ರೂರತ್ವಂ ಸಾಜದಿಂದೊಡಗೂಡಿರಲ್
ತೊರೆಯೆ ದಿಟದಿಂ ಸಸ್ಯಾಹಾರಂ, ಮೊಲಂ ಬಲಿಯಾಗಿರಲ್
ಹರಿಣಿಯೊಲವಿಂ ತಿಂದತ್ತಾಗಳ್ ಜಲಕ್ಕನೆ ಮಾಂಸಮಂ||
(ಹುಲಿಯ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹರಿಣಿ…)

5) ಕಾಂಚನಾರವರ ಪರಿಹಾರ-೨:
ನರಿಯೊ ವೃಕಮೋ ಪೆರ್ಬಾವೋ! ತಾಂ ಸಸಾರದೆ ಸಿಲ್ಕಲಾ
ಚಿರತೆಯಮಮಾ ಸ್ವಾದಕ್ಕೆಂದುಂ ಮಿಗಂಗಳನಾಂತಿರಲ್,
ಸುರಿದ ತೆರದಿಂ ಬೆಂಗಾಡೊಳ್ವರ್ಷಮಂದೆದುರಾದೊಡಂ
ಹರಿಣಿಯೊಲವಿಂ ತಿಂದತ್ತಾಗಳ್ ಜಲಕ್ಕನೆ ಮಾಂಸಮಂ!
ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗೆ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿರಲಾಗಿ, ತನ್ನ ಸ್ವಾದಕ್ಕೆಂದು ಮೃಗಗಳನ್ನವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ಚಿರತೆಗೊಮ್ಮೆ ಬೆಂಗಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಂತೆ ಹರಿಣಿಯು ಎದುರಾದಾಗ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಂದಿತು.

6) ಸುಧೀರ ಕೇಸರಿಯವರ ಪರಿಹಾರ:
झटिति वमनं वारं वारं, सुभोज्यधिया पुनः|
पिशितमशितं, कृत्वा हृष्टा ललास मृगी मुदा॥

7) ಉಷಾರವರ ಪರಿಹಾರ:
ಹರಿಣಶಿರದಿರ್ಪಂತಾಶೃಂಗಂ ತರಾವರಿ ತುಂಡೆನಲ್
ಕರುಳಕುಡಿಯುಂ ಪೊಂದಲ್ಕೆಂದುಂ ವಿಚಿತ್ರದ ಕೊಂಬನೇ|
ಮರುಳಮದೊ ತಾಂ ಗರ್ಭಂ ಮೈವೆತ್ತುದಾ ಮಮತಾಮಯೀ
ಹರಿಣಿಯೊಲವಿಂ ತಿಂದತ್ತಾಗಳ್ ಜಲಕ್ಕನೆ ಮಾಂಸಮಂ!!
ಹರಿಣದ ಕೊಂಬು ಒಂದು ಬಗೆಯ ತುಂಡು ಎಂದು ತಿಳಿದು, ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಂಬು ಬರಲೆಂದು ಮರುಳು ಹರಿಣಿ ತುಂಡು ~ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದಿತು!!

Jul 032020
 

ನೀಲಕಂಠ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರ ಪರಿಹಾರ:
ಸರಿಯಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕರ್ಣಂ-
ಗುರೆ ದೊರೆತನಮೊಪ್ಪಿತಲ್ತೆ ಮೇಣ್ ದೊರೆತನಮಂ|
ನೆರೆ ಕೊಟ್ಟಾತಂ ತಾನಾ
ದೊರೆತನಕೇಂ ಕಳವಳಿಪ್ಪನೊ ಸುಯೋಧನನಯ್||
ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದಾದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಣ ರಾಜನಾದ. ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ರಾಜನಾಗಿಸಿದ ದುರ್ಯೋಧನನೇ ರಾಜನಾಗಲು ಅದೆಷ್ಟು ಕಳವಳಪಟ್ಟ!

Jul 032020
 

1) ಶ್ರೀ ರಾ. ಗಣೇಶರ ಪರಿಹಾರ:
ಪದಪಿಂ ಪಾರ್ವತಿಯಂದು ಚಂದದ ತಪಸ್ಸಂ ಗೆಯ್ದು ಸರ್ವೇಶನಂ
ಸದಯಾನಂದನಚೈತ್ರನಂ ಮದುವೆಯಾಗಲ್ಕೆಂದು ನೋನಲ್ ಸ್ವಯಂ|
ಚಿದಚಿದ್ರೂಪಧರಂ ಸಮೀಪಿಸಿ ಕರಂಗೊಳ್ವಾಗಳೆಂಬರ್ ಬುಧರ್
ನದಿಯಂ ಕಂಡೊಡನೋಡಿಬಂದುದೊಲವಿಂದಂ ಸೇರ್ದುದಯ್ ಸಾಗರಂ||

2) ಶಶಿಕಿರಣ್ ರವರ ಪರಿಹಾರ:
ಕಲ್ಯಸ್ಫಾಯದತೀವ್ರರಾಗವಿಗಲದ್ವೈಶದ್ಯಕಲ್ಪಾಂ ಕವಿ-
ಸ್ಫೂರ್ತಿಸ್ಫೂರ್ಜಿತವಕ್ರವಾಗನುಕೃತಿಂ ತಾಂ ಕೃತ್ರಿಮತ್ವಾತಿಗಾಮ್|
ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಸ್ಮೇರತತಿಂ ಪಿತಾ ಪ್ರಿಯಶಿಶೋರ್ಲೀನಕ್ಲಮಃ ಸ್ಯಾತ್ತಥಾ
ಸಿಂಧುಂ ಸತ್ವರಮೀಕ್ಷ್ಯ ತತ್ತನುತನೌ ಸಂಲೀಯತೇ ಸಾಗರಃ||
(ಮುಂಜಾನೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿರುವ ನವುರಾದ ಕೆಂಪಿನಲ್ಲಿಯ ವಿಶದತೆಯಂತಿರುವ, ಕವಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಮಿಂಚಿದ ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ, ಕೃತ್ರಿಮತೆಯ ಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲದ ಮಗುವಿನ ನಗುವನ್ನು ನೆನೆದು ಹೇಗೆ ತಂದೆ ತನ್ನ ಶ್ರಮವನ್ವು ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೋ ಹಾಗೆ–ನದಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಸಮುದ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಕಾಂಚನಾರವರ ಪರಿಹಾರ-೧:
ಎದುರೊಳ್ ಬಂದರನೀಕ್ಷಿಸುತ್ತುಮವಳೇ ಬಂದಿರ್ಪಳೆಂದಭ್ದಿಯಾ,
ಪದಪಿಂದೋಡುತೆ ಬಂದೊಡೇನು! ಸತತಂ ನೈರಾಶ್ಯದಿಂ ಸಾಗಿರಲ್,|
ಮುದಮಂ ನೀಡುತುಮಂತು ಬೆಟ್ಟಮಿಳಿಯಲ್, ವೀಚೀಕರಂ ಬೀಸುತುಂ,
ನದಿಯಂ ಕಂಡೊಡನೋಡಿ ಬಂದುದೊಲವಿಂದಂ ಸೇರ್ದುದಯ್ ಸಾಗರಂ||
ಅವಳೇ (ನದಿ) ಬಂದಿರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು, ಎದುರು ಬಂದವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೋಡೋಡಿ ಬಂದು ನಿರಾಶನಾಗಿ ಪಿಂದಿರುಗುತ್ತುಮಿರಲಾಗಿ, ಕಡೆಗೂ ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದವಳನ್ನು ವೀಚೀಕರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು

4) ಕಾಂಚನಾರವರ ಪರಿಹಾರ-೨:
ಹೃದಯೋತ್ಕರ್ಷಣದಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣನ ತೆರಂ ತಾನಾಗವೇಳ್ಕೆನ್ನುತುಂ,
ಮುದದಿಂ ಪೊತ್ತಿರೆ ಜಂತುವಂ ಪವಳಮಂ ರತ್ನಂಗಳಂ ಗರ್ಭದೊಳ್,
ಪದಪಿಂ ತನ್ನೆಡೆಗೈದಳಂ ತ್ಯಜಿಪುದೇಂ!ಪೆಣ್ಣೆಂದು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದಿಂ!
ನದಿಯಂ ಕಂಡೊಡನೋಡಿ ಬಂದುದೊಲವಿಂದಂ ಸೇರ್ದುದಯ್ ಸಾಗರಂ

5) ಕಾಂಚನಾರವರ ಪರಿಹಾರ-೩:
ಇದು ಕಾಂತಾರದ ಪಣ್ಣನರ್ತಿಯೊಳೆ ತಾಂ ತಿಂಬೊಂದು ಚಾಪಲ್ಯಮೋ!
ಮುದದಿಂ ವಾರಿಯಪೂರ್ವಮಾಧುರಿಯನೇ ಪೀರಲ್ಕೆ ಸನ್ನಾಹಮೋ!
ಪುದುವಾಳ್ದರ್ಕಳ ವಾರ್ತೆಯಂ ಜಗದೊಳಿಂದಾಲಿಪ್ಪ ಸದ್ಭಾವಮೋ!
ನದಿಯಂ ಕಂಡೊಡನೋಡಿ ಬಂದುದೊಲವಿಂದಂ ಸೇರ್ದುದಯ್ ಸಾಗರಂ
(ನದಿಯು ಹೊತ್ತು ತರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಸೆಯೋ!, ನದಿಯ ನೀರಿನ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹೀರುವ ಆಸೆಯೋ! ನದಿಯ ಇಕ್ಕೆಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೂಡಿಬಾಳುವವರ ಕ್ಷೇಮಸಮಾಚಾರವನ್ನು(ವಾರ್ತೆ) ಅರಿವ ಒಳ್ಳೆಯತನವೋ!… ನದಿಯನ್ನು ಕಂಡು, ಅಚಲವಾದ ಸಾಗರ….)

6) ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಕೊಪ್ಪಲತೋಟರ ಪರಿಹಾರ:
ಅದು ದಲ್ ವಿಷ್ಣುಪದೋತ್ಥಮಾಗಿ ಕವಿಯಾ ಸದ್ಭಾಜನಕ್ಕೈದು ಮ-
ತ್ತಿದೊ ಹೈಮಾಚಲಗಾಮಿಯಾಯ್ತು ಜವದಿಂ ವಿಶ್ವೇಶಮಸ್ತಸ್ಥಿತಂ|
ಪದಪಿಂದೆಯ್ದಿರೆ ವೀಚಿಹಸ್ತಗಳೊಳಂ ತಾಂ ಸ್ವಾಗತಂ ಗೆಯ್ಯುತುಂ
ನದಿಯಂ ಕಂಡೊಡನೋಡಿ ಬಂದುದೊಲವಿಂದಂ ಸೇರ್ದುದಯ್ ಸಾಗರಂ||
(ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಭಾಜನಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಶಿವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದುದು, ಎಂದು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ತರಂಗಗಳೆಂಬ ಕೈಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗರವೇ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರಿತು)

7) ಉಷಾರವರ ಪರಿಹಾರ:
ಮೃದುಲಂ ಮೋಹಕಮಾದಮುದ್ದುಗರುವುಂ ಚೈತನ್ಯಮಂ ಪೊಂದುತುಂ
ಪದಮಂಮೆಟ್ಟದೆಮೆಟ್ಟುತುಂ ಜಿಗಿಜಿಗಿಲ್ದುಂತಾನದಂಬಾಯೆನಲ್ |
ಮುದದಿಂ ಧಾವಿಸಿ ಗೋವೊಡಂ ಮೊಲೆಗೊಡಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯಮೇನಂತುಟೇ
ನದಿಯಂ ಕಂಡೊಡನೋಡಿ ಬಂದುದೊಲವಿಂದಂ ಸೇರ್ದುದಯ್ ಸಾಗರಂ ||
ನದಿಯು ಸಾಗರದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ “ಮರಿ”ಯೇ ಅಲ್ಲವೇ?!!

Jul 032020
 

ಶ್ರೀಧರ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮರ ಪರಿಹಾರ
ಲೋಪಮಾಗಳ್ಕೆ ತನ್ನಿಂದಂ
ಶಾಪಮೀಯಲ್ ವಿನಾಯಕಂ
ಭಾಪಿಂ ಬೆನ್ನನೇತಕ್ಕಂ
ತೋರ್ಪನೋ ಚೌತಿ ಚಂದ್ರನಾ

ಉಷಾರವರ ಪರಿಹಾರ (ವಿನೋದವಾಗಿ)
ಸಾಕಾರನೊಮ್ಮೆಗೆ ನಿರಾಕಾರ ಮಗದೊಮ್ಮೆ
ಏಕಾಂತಮಿರುವಾಗೆ ತಾರೆಯರೊಡಂ
ಆಕಾರಮಿಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತೇಳು ತಿಂಗಳೊಳ್
ನಾಕಾಣೆನೆಂತು ಮತ್ತೊಂದು ಮೊಗವುಂ ?!!
ಹೀಗೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪದ್ಯ !!
ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ದಿನ, 1 ದಿನ – ಪೂರ್ಣ ಮುಖ, 1 ದಿನ – ನಿರಾಕಾರ, 27 ದಿನ – 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಜೊತೆ – 20+7 ಬೇರೆಬೇರೆ ಮುಖಗಳು, ಒಟ್ಟು 29 ಮುಖಗಳಾದವು. ಅವನ “ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ” ಯಾವುದು?